Przetargi.pl
Dostawa aparatu do znieczulenia pracującego w środowisku MRI (2)

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Truchana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3490141, 32 3490145, , fax. 323 490 145
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr E. Hankego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Truchana 7
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 3490141, 32 3490145, , fax. 323 490 145
  REGON: 27150344900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przetargi.chcpio.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu do znieczulenia pracującego w środowisku MRI (2)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatu do znieczulenia pracującego w środowisku MRI (2). Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto do dostawy przedmiotu zamówienia, jego montażu (jeśli to konieczne), instalacji (jeśli to konieczne) oraz zapoznaniu pracowników Zamawiającego z przedmiotem zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego montaż (jeśli jest konieczny), instalację (jeśli jest konieczna). Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1, b) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wg załącznika nr 5 do SIWZ – dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie którejkolwiek części zamówienia podwykonawcom, w sytuacji gdy Wykonawca nie dołączy w/w wykazu Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy, c) Informacja Wykonawcy wskazująca, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazującej nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazującej ich wartość bez kwoty podatku – wg zał.nr 7. W przypadku nie dołączenia załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje, że nie powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy inny niż wynikający z treści formularza ofertowego wg zał. nr 1. d) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPZP – załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie oraz załącznik mają być złożone zgodnie z treścią punktu 5.9 SIWZ. Zamawiający uzna żądanie za spełnione, kiedy Wykonawca w ciągu 3 dni przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wraz z ewentualnymi dowodami) faksem lub e-mailem przy założeniu niezwłocznego przekazania pisemnego oryginału na adres Zamawiającego. e) Do oferty wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie o przekazaniu zasobu - dołączyć do oferty w formie pisemnej (jeśli dotyczy). f) pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach