Przetargi.pl
DODATKOWE JEDNOKROTNE KOSZENIE PŁATÓW ZE SZCZAWIEM ALPEJSKIM WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY ORAZ DOSIEWANIE RODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA SZCZAWIU ALPEJSKIEGO NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 42500 Będzin, ul. Krasickiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2674482, 3574902, , fax. 0-32 2670422
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z/s w Będzinie
  ul. Krasickiego 25
  42500 Będzin, woj. śląskie
  tel. 0-32 2674482, 3574902, , fax. 0-32 2670422
  REGON: 27671198000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa jednostka administracyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DODATKOWE JEDNOKROTNE KOSZENIE PŁATÓW ZE SZCZAWIEM ALPEJSKIM WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY ORAZ DOSIEWANIE RODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA SZCZAWIU ALPEJSKIEGO NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykoszenie szczawiu alpejskiego przeprowadzone zostanie na czterech obszarach o łącznej powierzchni 50 ha i obejmie następujące powierzchnie: Hala Lipowska, Hala Rysianka, Hala Cudzichowa, Hala Pawlusia. Koszenie przeprowadzone zostanie jednokrotnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego i obejmować będzie płaty szczawiu alpejskiego o powierzchni powyżej 25 m2 , wraz z dokładnym zebraniem biomasy i wywiezieniem jej w miejsce prawem dopuszczone. Dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscach zwartych płatów szczawiu alpejskiego zostanie przeprowadzone na Hali Rysianka i Hali Lipowskiej - łącznie na powierzchni około 3 ha, po uprzednim koszeniu, jednokrotnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca pozyska zgody właścicieli lub władających gruntami na realizację działań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: posiadającymi kwalifikacje do wykonania zadania. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające ww. wymagania, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach