Przetargi.pl
Dostawa amunicji dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Geodetów
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 850 36 00 , fax. 17 852 11 30
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  ul. Geodetów 1
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 850 36 00, fax. 17 852 11 30
  REGON: 00102300300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.podkarpackie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa amunicji dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa amunicji 9x19 mm FMJ dla Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: 2.1. Część I : a) 2042 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, zostanie zakupionych obligatoryjnie, b) nie więcej niż 458 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, może zostać zakupionych, jako opcja. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji ma polegać na dostarczeniu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, maksymalnie 458 szt. dodatkowych pakietów amunicji wskazanych w lit. b. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych pakietów amunicji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu oferty dla pakietów amunicji, o których mowa w pkt 2.1. lit. a. Wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla amunicji dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Warunkiem wykorzystania opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia. 2.2. Część II: a) 2042 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, zostanie zakupionych obligatoryjnie, b) nie więcej niż 458 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, może zostać zakupionych, jako opcja. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji ma polegać na dostarczeniu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, maksymalnie 458 szt. dodatkowych pakietów amunicji wskazanych w lit. b. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych pakietów amunicji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu oferty dla pakietów amunicji, o których mowa w pkt 2.2. lit. a. Wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla amunicji dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Warunkiem wykorzystania opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia. 2.3. Część III : a) 2042 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, zostanie zakupionych obligatoryjnie, b) nie więcej niż 458 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, może zostać zakupionych, jako opcja. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji ma polegać na dostarczeniu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, maksymalnie 458 szt. dodatkowych pakietów amunicji wskazanych w lit. b. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych pakietów amunicji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu oferty dla pakietów amunicji, o których mowa w pkt 2.3. lit. a. Wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla amunicji dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Warunkiem wykorzystania opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia. 2.4. Część IV : a) 2042 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, zostanie zakupionych obligatoryjnie, b) nie więcej niż 458 pakietów amunicji po 50 szt. każdy, może zostać zakupionych, jako opcja. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji ma polegać na dostarczeniu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, maksymalnie 458 szt. dodatkowych pakietów amunicji wskazanych w lit. b. Cena jednostkowa zakupu w ramach prawa opcji dodatkowych pakietów amunicji będzie taka sama, jak cena jednostkowa podana w formularzu oferty dla pakietów amunicji, o których mowa w pkt 2.4. lit. a. Wszystkie wymagania zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla amunicji dotyczą także dostawy w ramach prawa opcji. Warunkiem wykorzystania opcji będzie możliwość sfinansowania tej części zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I, II, III, IV zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji wg następujących zasad: 4.1. skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, 4.2. uruchomienie opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i możliwości sfinansowania, 4.3. Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie poszerzonym, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, 4.4. uruchomienie opcji nastąpi poprzez złożenie przez Zamawiającego przed zawarciem umowy oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z opcji w określonym przez niego zakresie. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy lub cztery wskazane wyżej części. 6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres minimum 24 miesięcy. 7. Okres gwarancji biegnie od daty bezusterkowego podpisania Protokołu odbioru ilościowo - rodzajowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, jak również nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zastrzeżenia te nie uprawniają Wykonawcy do powierzenia do realizacji całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 9.Informacja o podwykonawstwie: 9.1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9.2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, których wykonanie powierzył podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za własne. 9.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie i w należytej wysokości wszelkich rozliczeń finansowych z podwykonawcami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35331000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach