Przetargi.pl
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego

Gmina Jawornik Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 37-232 Jawornik Polski, Jawornik Polski
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 6514014 w. 26 , fax. 166 514 055
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jawornik Polski
  Jawornik Polski 30
  37-232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie
  tel. 16 6514014 w. 26, fax. 166 514 055
  REGON: 65090062500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jawornikpolski.itl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do obiektów Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Kompleksowa dostawa (obejmująca sprzedaż gazu i świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do obiektów Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji gazu (umowa kompleksowa). 2. Gaz grupy E powinien być dostarczony całodobowo do punktów zdawczo – odbiorczych wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, którym jest zespól urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącą własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 4. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 5. Wielkość poboru gazu, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się na 1 591 977,00 kWh. Podana wielkość wolumenu paliwa gazowego jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia łącznego wolumenu paliwa gazowego. Wykonawca będzie dostarczał w okresie obowiązywania umowy paliwo gazowe w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego. 6. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układu pomiarowego, przy czym dla taryf z liczbą odczytów w roku 1 i 2 na podstawie szacunkowego zużycia, zaś ostateczne rozliczenie za dany okres rozliczeniowy nastąpi na podstawie wystawionej Wykonawcy faktury rozliczeniowej po uzyskaniu danych pomiarowych od OSD, która będzie uwzględniać ilość faktycznie pobranego przez Odbiorcę paliwa gazowego. 7. Rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym sprzedawcą. Zamawiający podłączony jest do sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie przy ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów 8. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności: wypowiedzenia dotychczasowych umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego. 9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji palia gazowego. 10. Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 220 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1899 z późn. zm.) 11. Dopuszcza się zawarcie umów drogą korespondencyjną. 12. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a: a) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1059 z późń. zm). Standardy jakościowe określone zostały w szczególności w Rozdziale 8 Rozporządzenia: „Parametry jakościowe paliw gazowych, standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz sposób załatwiania reklamacji” b) bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz bonifikaty za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych, zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki c) bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z Taryfą Wykonawcy. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia 3) Spełnienie innych wymagań określonych w istotnych postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach