Przetargi.pl
Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2021r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie ogłasza przetarg

 • Adres: 38-400 Krosno, Bieszczadzka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 437 57 96 , fax. 13 437 58 29
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
  Bieszczadzka 1
  38-400 Krosno, woj. podkarpackie
  tel. 13 437 57 96, fax. 13 437 58 29
  REGON: 37045288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkrosno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie podzielone zostało na dwie części, tj.: Część nr 1: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2021r. – na terenie gminy Dukla Część nr 2: Zakup benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów służbowych i sprzętu drogowego w 2021r. – na terenie miasta Krosno 2. Orientacyjna ilość zapotrzebowania w okresie objętym zamówieniem: Dukla: benzyna 95 - 2.727 litrów , ON 37.582 litrów Krosno: benzyna 95 - 288 litrów, ON 414 litrów 3. Zakres dostaw paliw płynnych odbywał się będzie na zasadzie bezgotówkowego tankowania (bez użycia kart flotowych) samochodów służbowych i sprzętu drogowego, będącego w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie – wg zapotrzebowania Zamawiającego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia. 5. W przypadku zakupu mniejszych ilości paliw od wskazanych w ust. 2 w okresie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe i prawne. 6. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi posiadać co najmniej jeden punkt sprzedaży paliw (benzyna bezołowiowa Pb 95 oraz olej napędowy) w odległości nie większej niż 6 km od siedziby Zamawiającego. • Na Część nr 1 należy brać pod uwagę odległość stacji benzynowej od siedziby Obwodu Drogowo - Mostowego w Dukli, ul. Trakt Węgierski 2. • Na Część nr 2 należy brać pod uwagę odległość stacji benzynowej od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1. 7. Paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680 ze zm). 8. Całkowita odpowiedzialność za dostawę paliwa niezgodnego z normą ciąży na dostawcach. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest niezgodny z normami oraz warunkami określonymi w umowie, dostawca zostanie obciążony karami - zgodnie z umową. 9. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach