Przetargi.pl
Dostawa ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 38--23 Nowy Żmigród, Ul. Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 441 56 74 , fax. 13 441 52 33
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia
  Ul. Krakowska 11
  38--23 Nowy Żmigród, woj. podkarpackie
  tel. 13 441 56 74, fax. 13 441 52 33
  REGON: 37044413800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowyzmigrod.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja dotycząca podwykonawstwa - wzór stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców. 3. W przypadku gdy oferta podpisana jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty. 4. Oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorstwa wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach