Przetargi.pl
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska

Gmina Głogów Małopolski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7897000, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głogów Małopolski
  ul. Rynek 1
  36-060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 7897000, , fax. -
  REGON: 69058207400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:bip.glogow-mlp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ; „Budowa Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Głogowska na działkach o nr ewd. 2470,2471,1632 i 2094” o zakresie rzeczowym: -droga na działce nr ewd. 2470,2471,1632 - podbudowa z kruszywa gr 20 cm ; 1 112.00 m2 - nawierzchnia bitumiczna gr 4 cm ; 1 112,00m2 - roboty towarzyszące ; 1 kpl Droga na działce nr ewd. 2094 : - podbudowa z kruszywa gr. 23 cm ; 604,00 m2 - roboty towarzyszące ; 1 kpl Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w: 1) przedmiarach robót stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 2) Szczegółowej specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.glogow-mlp.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty o których mowa w pkt IV.4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ), zawierający m.in.: a) oświadczenie o przyjęciu: terminu realizacji przedmiotu zamówienia, terminu płatności i terminu związania ofertą, b) oświadczenie o udzieleniu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia; 2) sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zgodny z treścią przedmiaru robót stanowiącego załączniki do SIWZ. 3) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach