Przetargi.pl
Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 87300 Brodnica, ul. Wiejska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 668 91 00 , fax. 56 668 91 01
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
  ul. Wiejska 9
  87300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 668 91 00, fax. 56 668 91 01
  REGON: 30232700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbrodnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansu dla ZOZ w Brodnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu typu C na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie powyższego spowoduje odrzucenie oferty. 2. Kody CPV 34114121-3 Karetki 33100000-1 Urządzenia medyczne 4. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2018 ambulansu drogowego typu C z zabudową części medycznej. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), obowiązujących norm PN- EN 1789:2007+A2:2015-01 ((Medical vehicles and their equipment – Road ambulances) dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera załącznik nr 5 do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia. Oferowany ambulansu ratunkowego typu C musi być zgodny z wymogami Zarządzenia Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne (Biul.Inf.NFZ z 2016 r. poz. 64). Na dowód zgodności z normą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić certyfikat lub uwierzytelnioną za zgodność kopię certyfikatu zgodności z wymogami odpowiedniej normy Wykonawca. Pojazd w całości, jak i jego poszczególne części (mechaniczne, elektryczne, elektroniczne, etc.), muszą być nowe, żadne wyposażenie i żadne z poszczególnych części ambulansu nie może być rekondycjonowane, używane, wcześniej eksploatowane etc. Wraz z certyfikatem zgodności z normą (uwierzytelnioną kopią deklaracji zgodności z wymagania normy) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi, książkę gwarancyjną oraz wszelkie inne dokumenty umożliwiające prawidłowe korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia. 5. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1475), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN EN 1789. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce. 6. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce, oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.) i być oznaczone znakiem CE. 7. Oferowany ambulans musi mieć zapewniony przez Wykonawcę pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego w serwisie gwarancyjnym uprawnionym do napraw gwarancyjnych pojazdu na terenie Polski położonym najbliżej siedziby Zamawiającego. Nie dopuszcza się serwisu dalszego niż 50 km za wyjątkiem sytuacji, że Wykonawca sam zapewni transport z i do serwisu. Wymagany minimalny okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy, gwarancji na nosze, powłokę lakierniczą, instalację elektryczną samochodu i sygnalizację świetlno-dźwiękową, zabudowę medyczną i na wyposażenie przedziału medycznego wynosi 24 miesiące. Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. Wymagany minimalny okres gwarancji rdzewienie i perforację nadwozia wynosi 10 lat (120 miesięcy). Nie dopuszcza się okresu gwarancji krótszego niż 120 miesiące. Zaoferowanie okresu krótszego gwarancji spowoduje odrzucenie oferty. 8. Wykonawca zobowiązany jest do instruktażu personelu medycznego w zakresie obsługi i konserwacji pojazdu oraz sprzętu medycznego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym; szkolenie to powinno się odbyć nie później niż w ciągu 7 dni od dostarczenia pojazdu. 9. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć ambulans we własnym zakresie do Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru ambulansu we własnej siedzibie. 10.Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu na 3 dni kalendarzowe przed terminem przekazania przedmiotu zamówienia wszelkich niezbędnych do zarejestrowania dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w procesie rejestracji pojazdu, w szczególności jest zobowiązany do uzupełnienia wszelkich dokumentów wymaganych przez instytucje państwowe (m.in. NFZ, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wydział Komunikacji). 11. Szczegółowy opis sposobu realizacji dostaw odnośnie wszystkich pakietów zawiera wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: Zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu C – 7500,00 zł przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. W przypadku nie wniesienia wadium lub wniesienia go w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1.pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji/poręczenia, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr rachunku 93 9484 1150 2200 0000 5733 0004 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 5.1. pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 5.2. innej niż pieniężnej - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. O wniesieniu wadium (pieniężnego) decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 7. Przy wnoszeniu wadium (pieniężnego) Wykonawca winien podać (informacje niniejsze należy podać w dowodzie wniesienia wadium): Wadium: Numer sprawy, nr pakietu. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach