Przetargi.pl
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - w formule zaprojektuj i wybuduj

Zespół Szkół nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 87500 Rypin, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-54 2803161 , fax. 0-54 2803161
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 2
  ul. Dworcowa 11
  87500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-54 2803161, fax. 0-54 2803161
  REGON: 71531900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs2rypin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie na potrzeby kształcenia zawodowego - w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest planowana rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie przy ul. Dworcowej 11. Planowany budynek dobudowany do istniejącego budynku szkolnego jako obiekt III-kondygnacyjny (tj.: parter, I piętro, II piętro), niepodpiwniczony, z dachem płaskim dwuspadowym. Obiekt o funkcji użyteczności publicznej przeznaczony do prowadzenia zajęć praktycznych zawodowych. W tym celu na każdej z trzech powtarzalnych kondygnacji zaplanowano: trzy sale praktycznej nauki zawodu, komunikację, WC damski i męski oraz dodatkowo na parterze WC dla niepełnosprawnych, przebudowę istniejącej przyległej sali dydaktycznej w celu utworzenia komunikacji. Wytyczne do projektowania zawarto w programie funkcjonalno-użytkowym obiektu stanowiącym załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 40.000,00 zł (słownie zł: czterdzieści tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach