Przetargi.pl
Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Akademicka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 155 953 , fax. 862 156 601
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  ul. Akademicka 14
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 862 155 953, fax. 862 156 601
  REGON: 45120274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsip.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aktualizacji oprogramowania antywirusowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie aktualizacji i wsparcia technicznego dla systemu antywirusowego w ilości 244 licencji. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Opis przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: 48.76.10.00-0 - pakiety oprogramowania antywirusowego 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia”, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne rozwiązaniom opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Aktualne pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do podejmowania czynności prawnych, podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik). 3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (wzór – załącznik nr 7 do SIWZ). 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach