Przetargi.pl
Dostawa pamięci masowych, aktualizacji oprogramowania i gwarancji

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 439 387 , fax. 857 439 254
 • Data zamieszczenia: 2019-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 439 387, fax. 857 439 254
  REGON: 51421300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pamięci masowych, aktualizacji oprogramowania i gwarancji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pamięci masowych, aktualizacji oprogramowania i gwarancji na potrzeby Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwa zadania: 1) Zadanie 1: Dostawa pamięci masowych: a)napęd wraz z taśmami, b)serwer backupów, c) serwer NAS, d) dyski SSD; 2) Zadanie 2: Dostawa aktualizacji oprogramowania i gwarancji: a) przedłużenie gwarancji (tzn. kontrakt serwisowy) na 36 miesięcy dla: - Access Point Cisco AIR-CAP1602I-CON-SNT-C1602IE (59 urządzeń), - Kontroler Cisco AIR-CT2504-K9-CON-SNT-CT2515 (1 urządzenie), - Kontroler Cisco AIR-CT5508-K9 - CON-SNT-CT5508 (1 urządzenie), - Firewall Cisco ASA 5512-X-CON-SNT-A12FPK9 (1 urządzenie), -Cisco Prime Infrastructure CON-ECMU-RPMGMT3X, CON-ECMULMGMBASE,CON-ECMU-RPI31SW9, CON-ECMU-LPPIX50U, CON-ECMULPPIF100 (150 urządzeń), b) Symantec Protection Suite Enterprise Edition lub równoważne - odnowienie 700 licencji na rok. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48761000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie uszczegóławia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w sekcji III.4. lit. a- składa dokument określony w SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4. lit.a -składa dokument określony w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach