Przetargi.pl
Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych

Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" ogłasza przetarg

 • Adres: 15-013 Białystok, ul. Sobieskiego
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 741 72 52 , fax. 85 732 00 88
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej"
  ul. Sobieskiego 1
  15-013 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 741 72 52, fax. 85 732 00 88
  REGON: 12873400003600
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hospicjum.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego, sprzętu jednorazowego użytku oraz preparatów dezynfekcyjnych w ilości, asortymencie i o parametrach określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy. oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX ust. 1 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach