Przetargi.pl
Dostawa 3 sztuk fotopułapek w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce".

Nadleśnictwo Augustów ogłasza przetarg

 • Adres: 16-300 Augustów, ul. Turystyczna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 876 439 900 , fax. 876 443 576
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Augustów
  ul. Turystyczna 19
  16-300 Augustów, woj. podlaskie
  tel. 876 439 900, fax. 876 443 576
  REGON: 79001121000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 sztuk fotopułapek w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce".
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kompletów profesjonalnych fotopułapek wraz z akcesoriami, zgodnych ze specyfikacją techniczną określoną poniżej, na potrzeby realizacji projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”. Zamówienie obejmuje dostawę :• 3 sztuk fotopułapek o następujących parametrach:oświetlacz podczerwieni niewidoczny dla ludzkiego oka,matryca CMOS,rozdzielczość matrycy od 25 do 32 MP,rozdzielczość video minimum 1920/1080 p,obudowa ochronna, metalowa,czujniki ruchu z regulowanym zakresem wykrywania w zakresie od 17 do 25 metrów,minimum 2 zmienne tryby błysku podczerwieni,szybka aktywacja po wykryciu ruchu maximum 0,7 s (regulowana),kąt widzenia czujników PIR min. 100 °, zasięg czujnika PIR od 25 m do 30 m,szerokokątny obiektyw,wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD od 1.5" do 2"w celu przeglądania zdjęć i filmów, tryb Smart IR Video, które kontynuuje nagrywanie wideo, gdy obiekt porusza się w zasięgu rażenia czujnika ruchu lub równoważny,funkcja „Time lapse” polegająca na wykonaniu serii zdjęć i połączeniu ich w płynną animację w przyspieszonym tempie.automatyczny balans bieli,minimum 3 tryby pracy urządzenia (zdjęcia, zdjęcia+film, film),minimum 6 miesięcy pracy w trybie czuwania,karta SD o pojemności minimum 32 GB,wejście na kartę SIM,bardzo wysoka wodoodporność,temperatura pracy – 20 °C do + 50 °C,do urządzenia musi zostać dołączony podręcznik użytkownika w języku polskim uchwyt montażowy, pasek montażowy.•3 ładowarki pozwalające na jednoczesne ładowanie kompletu baterii z niezależnymi kanałami ładowania,•3 komplety baterii litowych lub akumulatorków (do 2100 cykli ładowania, odporność na skrajne temperatury (-20 °C i + 50°C) ,pojemność minimalna 2500mAh, napięcie 1,2 V ).Wymagany minimalny okres gwarancji – 24 miesiące.Oferowane fotopułapki wraz z akcesoriami, o których mowa powyżej muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad fabrycznych czy użytkowych. Urządzenia będą wykorzystywane na drzewach w warunkach leśnych .Na czas wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć towar przed niekorzystnymi warunkami, które mogłyby wpłynąć na jakość dostarczonych produktów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32333200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a)Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b)Informacja o części zamówienia, jaka Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – na formularzu oferty. c)oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2A oraz 2B do SIWZ. d)W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich – pisemne zobowiązanie tych podmiotów. – Załącznik nr 3 do SIWZ e)Oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium gwarancji i terminu wykonania – na formularzu oferty, f)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo ( oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. g)Oświadczenie Oferenta dotyczące RODO – załącznik nr - 7 do SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach