Przetargi.pl
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele’’

Gmina Kleszczele ogłasza przetarg

 • Adres: 17-250 Kleszczele, 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 818 004, , fax. 85 681 80 04 w. 15
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleszczele
  1 Maja 4
  17-250 Kleszczele, woj. podlaskie
  tel. 856 818 004, , fax. 85 681 80 04 w. 15
  REGON: 50659071000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Kleszczele’’
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kleszczele, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz z wyznaczonych przez zamawiającego punktów w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412) oraz zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022''
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają n/w warunki: a) Posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 tj.) b) Posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kleszczele wydany na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018r. poz. 1454 tj.) c) Posiadają pisemne zapewnienie odbioru odpadów do przetwarzania przez podmiot obsługujący instalację właściwą dla gminy Kleszczele d) Posiadają wpis do rejestru zbierających sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektronicznym
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisach oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczą ą za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają do oferty wypełnione załączniki nr 5 lub 6 do SIWZ Określone podwykonawstwa – załącznik nr 8

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach