Przetargi.pl
Dostarczenie i ustawienie na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu 1 sztuki toalety przenośnej

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2022-05-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie i ustawienie na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu 1 sztuki toalety przenośnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostarczenie i ustawienie na Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (adres instalacji: ul. Energetyczna 5,61-016 Poznań) 1 sztuki toalety przenośnej z równoczesnym serwisem polegającym na opróżnianiu 3 razy w tygodniu ww. toalety. Serwis polega także na uzupełnianiu wody do mycia rąk oraz mydła bakteriobójczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215500-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach