Przetargi.pl
doradztwo przy wyborze programu i źródła dofinasowania , dotyczacego realizacji inwestycji przez SP ZOZ Siedlce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 29
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6444483 , fax. 025 6444483
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kilińskiego 29 29
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 025 6444483, fax. 025 6444483
  REGON: 00031030900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  doradztwo przy wyborze programu i źródła dofinasowania , dotyczacego realizacji inwestycji przez SP ZOZ Siedlce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Doradztwo przy wyborze programu i źródła dofinasowania , dotyczacego realizacji inwestycji przez SP ZOZ Siedlce. Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie dofinasowania na nastepujace projekty Zamawiajacego: 1. Modernizacja Centralnej Starylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce - szacowana wartość projektu: ok. 2 630 000 zł, w tym: modernizacja pomieszczeń - ok. 1 000 000 zł, zakup wyposażenia - ok. 1 630 000 zł 2. Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Szpitala SP ZOZ Siedlce - dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wraz z załącznikami, tekst jedn. (Dz. U z 2006 r., Nr 213, poz. 1568).oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póżn. zm). - szacowana wartośc projektu - ok. 1 900 000 zł Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do : - doradztwa przy wyborze programu i żródeł dofinasowania zewnętrznego - przygotowania studium wykonalności wymaganego w procesie pozyskiwania środków finansowych - opracowania wniosku - złożenia wniosku w imieniu Zamawiającego - zarządzania procesem rozliczenia środków finansowych - innych czynnosci, wynikajacych z procesu aplikacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja podmiotowa wykonawcy, Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zdolność techniczna, Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru, Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Wykaz wykonanych dostaw lub usług, Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług (min. 2 ) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości (minimalna wartość wykonanej usługi to 30 000 zł brutto), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (min. 2) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, Oświadczenie z art. 22 i 24, Oświadczenie z art. 22 i 24

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach