Przetargi.pl
Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o. o.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 64 03 299 , fax. 25 64 03 263
 • Data zamieszczenia: 2013-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.
  ul. Poniatowskiego 26 26
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 25 64 03 299, fax. 25 64 03 263
  REGON: 14194475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.siedlce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie doradztwa w zarządzaniu Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie doradztwa w zarządzaniu Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach Sp. z o. o. na okres 12 miesięcy. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Polegających na doradztwie w zarządzaniu działalnością podstawową Zamawiającego, monitorowaniu kosztów oraz podejmowaniu wraz ze Zamawiającym niezbędnych działań w obszarze restrukturyzacji naprawczej zmierzających do zbilansowania bieżącej działalności Zamawiającego; 2. Nadzorowanie i monitorowanie procesu wdrażania programu restrukturyzacyjnego obejmującego realizację celów określonych w tym programie oraz aktualizowanie programu restrukturyzacyjnego; 3. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Zamawiającego wraz z analizą konkurencyjnego otoczenia rynkowego oraz symulacji wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych w celu pozyskania długoterminowego finansowania z rynku bankowego, pozabankowego lub Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z przeznaczeniem na prowadzenie restrukturyzacji naprawczej; 4. Doradztwo w zakresie restrukturyzacji finansowej Zamawiającego, w tym prowadzenie rozmów i negocjacji, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, z wierzycielami w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i zawarcia porozumień, ugód w przedmiocie spłaty zobowiązań; 5. Doradztwo w zakresie optymalizacji polityki lekowej Zamawiającego oraz optymalizację gospodarki materiałowo-magazynowej Zamawiającego; 6. Przygotowywanie raportów z wykonywania programu restrukturyzacyjnego także w celu przedkładania instytucji finansującej; 7. Monitorowanie procesu uruchamiania i wykorzystania transz przyszłego kredytu bankowego albo pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej Zamawiającemu przez instytucję finansującą; 8. W razie potrzeb Zamawiającego przygotowanie prezentacji multimedialnej z realizacji programu naprawczego i jej przedstawienie przedstawicielom Zamawiającego, właściciela lub instytucji finansującej; 9. Uczestnictwo w spotkaniach z instytucjami finansującymi i reprezentowanie w nich Zamawiającego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa; 10. Opracowanie zasad budżetowania kosztów materiałowych dla komórek medycznych Zamawiającego, opracowanie dokumentów wewnętrznych w celu wdrożenia budżetowania, pomoc we wdrożeniu budżetowania w komórkach Zamawiającego, monitorowanie wykonania procesu budżetowania w komórkach Zamawiającego polegającego na nadzorowaniu, określaniu i weryfikowaniu limitów kosztów zmiennych w poszczególnych oddziałach, działach, zakładach i pracowniach Zamawiającego oraz aktualizacja po zakończeniu I półrocza br. i jeśli trzeba w kolejnych okresach; 11. Prowadzenie rozmów i na podstawie odrębnego pełnomocnictwa prowadzenie negocjacji z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi w obszarze proponowanych działań naprawczych; 12. Wdrażanie innych zleconych czynności restrukturyzacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.siedlce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach