Przetargi.pl
Dostawa separatora elektromagnetycznego z szafą sterowniczą

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7582063, 7582067 , fax. 022 7582063, 7582057
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.
  ul. Stefana Bryły 6 6
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7582063, 7582067, fax. 022 7582063, 7582057
  REGON: 01613749400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow-mzo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa separatora elektromagnetycznego z szafą sterowniczą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. SEPARATOR 1. Przeznaczony do zawieszenia nad przenośnikiem taśmowym 2. Wyposażony w elektromagnes i 4 - rolkowy transporter z taśmą zbierakową do wychwytywania i automatycznego oddzielania odpadów metali żelaznych z transportowanego na taśmie surowca 3. Szerokość taśmy przenośnika; max 1200 mm 4. Zasięg pola magnetycznego: min 400 mm 5. Moc elektromagnesu: min. 7 kW 6. Moc napędu motoreduktora min. 3 kW 7. Prąd cewki - 35 A II. SZAFA STEROWNICZA SEPARATORA 1. Wyposażona w: a. transformator i układ prostowniczy elektromagnesu b. elementy ochrony nadmiarowo - prądowej c. układy automatyki sterujące pracą separatora i sygnalizujące stany pracy poprzez styki bezpotencjałowe d. przyciski zał. i wył. magnes oraz taśmę e. lampki kontrolne sygnalizujące stany pracy i awarii separatora f. układy automatyki umożliwiające zdalne sterowanie separatorem z centralnej rozdzielni g. przełącznik wyboru sterowania: ręka lub auto h. wentylator nawiewowy chłodzący wnętrz szafy i kratka wylotu powietrza i. wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny dłoniowy j. grzałkę z termostatem zainstalowana zapobiegającą kondensowaniu się pary wodnej na urządzeniach elektronicznych 2. Napięcie zasilania: 3x400 VAC 3. Napięcie na wyjściu: 220 VDC 4. Napięcie obwodach sterowniczych; 24VDC
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331581003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy na-kładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, pod względem ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy (według załączonego druku) - zał. nr 1 b) dowód wpłacenia (wniesienia) wadium - zał. nr 2 (zał. Dostawcy) c) oświadczenie - upoważnienie do występowania w imieniu Dostawcy - zał. nr 3 (zał. Dostawcy) UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów. d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-ności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - zał. nr 4 (zał. Dostawcy) e) oświadczenie, że Dostawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Dostawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych - zał. nr 5 f) wraz z aktualnymi zaświadczeniami: g) - zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cało-ści wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) - zał. nr 6 (zał. Dostawcy) h) - zaświadczenie właściwego naczelnika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) - zał. nr 7 (zał. Dostawcy) i) - informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego or-ganu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy - prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) - zał. nr 8 (zał. Dostawcy) j) - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - prawo zamówień publicznych (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem ter-minu składania ofert) - zał. nr 9 (zał. Dostawcy) k) informacja banku, w którym Dostawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Dostawcy - wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - zał. nr 10 (zał. Dostawcy)_ l) wykaz dostaw zrealizowanych w ciągu 3 lat. - zał. nr 11 (zał. Dostawcy) m) referencje poprzednich zamawiających potwierdzające, że dostawy sprzętu wykonane zostały z należytą starannością - zał. nr 12 (zał. Dostawcy) n) parafowany projekt umowy - zał. nr 13 o) opis urządzeń zawierający dane techniczne (prospekt, specyfikacja) - zał. nr 14 Dostawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach