Przetargi.pl
Doradztwo naukowo - techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a) mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław - Poznań; b)mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi;

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-155 Wrocław, ul. Lotnicza 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3347370 , fax. 71 334 73 63, 367 17 69
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
  ul. Lotnicza 24 24
  54-155 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3347370, fax. 71 334 73 63, 367 17 69
  REGON: 01751157500082
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doradztwo naukowo - techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a) mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław - Poznań; b)mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi;
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Doradztwo naukowo - techniczne i nadzór naukowy przy realizacji budowy drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław, na odcinku: Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław (km 108+758 do km 156+798) w zakresie obiektów mostowych: a) mostu MS-6 nad rzeką Barycz i terenami zalewowymi oraz linią kolejową E59 Wrocław - Poznań; b) mostu MS 41 nad rzeką Widawa oraz terenami zalewowymi; Zakres przedmiotu zamówienia: celem zamówienia na usługę jest zapewnienie wsparcia w zakresie doradztwa naukowo-technicznego przy realizacji dużych obiektów mostowych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo wodnych na obszarach starorzeczy i terenów zalewowych. Dotyczy to obiektów: MS-6 realizowanego w dolinie rzeki Baryczy oraz obiektu M-41 w starorzeczu rzeki Widawa. Zadania naukowego zespołu doradczego są następujące: 1. Udział w Radach Budowy z głosem doradczym, poprzedzonym każdorazowo inspekcją przyobiektowego placu budowy; z dokonanej inspekcji przygotować należy zwięzły raport techniczny. 2. Opracowanie opinii naukowo-technicznych na temat przyjętych w ramach optymalizacji rozwiązań konstrukcyjnych i ich wpływu na trwałość i utrzymanie obiektu, wraz z obliczeniami sprawdzającymi. 3. Opinia odnośnie oceny elementów posadowienia podpór mostu w nawiązaniu do warunków gruntowych określonych w wyniku badań w stanie naturalnym, 4. Współpracę z Zamawiającym i Zespołem Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodności zrealizowanych robót z zatwierdzonym Projektem Budowlanym oraz Programem Funkcjonalno Użytkowym; należy przedłożyć opinię techniczną. 4. Inne niezbędne opinie, których konieczność opracowania wyniknie w trakcie realizacji obiektów dotyczące potrzeby wykonania dodatkowych prac. 5. Doradztwo i opinia w zakresie projektu próbnego obciążenia obiektu. 6. Ocena Raportu z przeprowadzonego próbnego obciążenia obiektu. 7. Reprezentowanie Zamawiającego przed stronami trzecimi ( urzędy, sądy, media ) o ile wystąpi taka potrzeba. 8. Opiniowanie warunków posadowienia obiektów mostowych w obrębie starorzecza rzeki Baryczy oraz Widawy. 9. Udzielanie doradztwa w zakresie projektów technologicznych; przygotowanie opinii. 10. Raport dotyczący projektu sprężania. 11. Raport dotyczący właściwości zastosowanych dylatacji oraz łożysk. Dokumenty w formie wydruków(Plan orientacyjny z Projektu Zagospodarowania Terenu - część 1 i 2; Projekt Budowlany obiektu mostowego MS-6; Projekt Budowlany obiektu mostowego MS-41) Wykonawca otrzyma zgłaszając zapotrzebowania bezpośrednio do: Reprocentrum s.c., 35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 31, adres elektroniczny: gddkia@reprocentrum.pl informując jednocześnie Zamawiającego o zakupie wersji papierowej dokumentacji w Reprocentrum. Koszt nabycia dokumentacji w Reprocentrum wynosi: 182,00 zł brutto. Pozostałe dokumenty (Instrukcję dla Wykonawców, Projekt Umowy, Opis Przedmiotu Zamówienia) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego tj. GDDKiA Oddział we Wrocławiu przy ul. Lotnicza 24, w pokoju nr 28
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach