Przetargi.pl
Donic wiszących wraz z uchwytami dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach

Zakład Zieleni Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-523 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 138
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2515186 , fax. 032 2515081
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zieleni Miejskiej
  ul. Tadeusza Kościuszki 138 138
  40-523 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2515186, fax. 032 2515081
  REGON: 03545711101122
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Donic wiszących wraz z uchwytami dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi dostawa donic wiszących wraz z uchwytami dla Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. Ilość - 100 sztuk ( kompletów): Donice wykonane z polietylenu posiadające podwójne ścianki wypełnione wodą gwarantujące podlewanie roślin w
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 446190002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, w tym: a) posiadają uprawnienia do wykonywania objętej niniejszym zamówieniem działalności, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania niniejszego zamówienia. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu Wymagany okres gwarancji: Okres min. 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Oświadczenie w zakresie spełnienia wszystkich wymagań art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn.zm. )oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania z mocy art. 24 ust.1 i 2 ustawy i oświadczenie w zakresie terminu związania ofertą oraz gotowości zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy. Parafowany wzór zapisów umowy. Wypełniony formularz oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.katowice.pl/jednostki/zzm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach