Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) budowy ul. Paderewskiego w Częstochowie, 2) budowy ul. Rycerskiej w Częstochowie.

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4/6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3664095, 3664337 wew. 34 , fax. 034 3664305 wew. 60, 3664337
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. ks. Jerzego Popiełuszki 4/6 4/6
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3664095, 3664337 wew. 34, fax. 034 3664305 wew. 60, 3664337
  REGON: 15030984700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.czest.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: 1) budowy ul. Paderewskiego w Częstochowie, 2) budowy ul. Rycerskiej w Częstochowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Temat: Budowa ul. Paderewskiego w Częstochowie. Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ul. Paderewskiego w Częstochowie na odcinku od ul. Matejki do ul. Kościelnej długości ok. 650,0 m obejmujące
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu nie przewiduje się wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 2. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 4-8 Pzp. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 3. INFORMACJA Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO - art.24 ust.1 pkt 9 Pzp. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp 4. WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami (na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie: - dla zadania nr 1) w specjalności drogowej, sieci elektrycznej, sieci sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, - dla zadania nr 2) w specjalności drogowej, sieci elektrycznej, sieci sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Do oferty należy dołączyć stosowne uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób w przypadku kiedy Wykonawca będzie nimi dopiero dysponował. 5. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG LUB DOSTAW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługę projektową polegającą na zaprojektowaniu: - dla zadnia nr 1) budowy, przebudowy drogi wraz z odwodnieniem, - dla zadnia nr 2) budowy, przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Należy wykazać wykonanie tych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. 6. Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS, KRUS. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Pzp. Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. AKTUALNY ODPIS Z WŁAŚCIWEGO REJESTRU Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Informacja z krajowego rejestru karnego - art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Informacja z krajowego rejestru karnego - art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz osób które będą wykonywać zamówienie. Do oferty na potwierdzenie spełnienia warunku należy załączyć wykaz potwierdzający, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami (na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną) posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie: -dla zadania nr 1) w specjalności drogowej, sieci elektrycznej, sieci sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości, -dla zadania nr 2) w specjalności drogowej, sieci elektrycznej, sieci sanitarnej, sieci teletechnicznej oraz uprawnienia geodezyjne w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości. Do oferty należy dołączyć stosowne uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób w przypadku kiedy Wykonawca będzie nimi dopiero dysponował. 5. Wykaz wykonanych usług Załączenie wykazu wykonanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie. Wykaz powinien zawierać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usługi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi projektowej polegającej na zaprojektowaniu: - dla zadnia nr 1) budowy, przebudowy drogi wraz z odwodnieniem, - dla zadnia nr 2) budowy, przebudowy drogi wraz z odwodnieniem. Załączyć należy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. 6. ZAŚWIADCZENIE Z WŁAŚCIWEGO ORGANU PODATKOWEGO ORAZ ZUS, KRUS. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy-Pzp. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.czest.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach