Przetargi.pl
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2019-05-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.DCO.COM.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Roboty budowlane w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 2 Pakiety:  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową 3 pomieszczeń w budynku B – Pakiet nr 1.  Dostawa wraz z montażem klapy dymowej na klatce schodowej K1 w budynku B - Pakiet nr 2.. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1., znajduje się w: 3.2.1 Załączniku nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy – dla Pakietu nr 1, 3.2.2 Załączniku nr 8 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – dla Pakietu nr 2 3.2.3 Załączniku nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót – dla Pakietu nr 2 3.2.4 Załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – dla Pakietu nr 1 3.2.5 Załączniku nr 10 do SIWZ - Wzór umowy – dla Pakietu nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium:  2 700,00 PLN – dla Pakietu nr 1.  Brak wadium dla Pakietu nr 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Druk oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ Wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo – jeśli jest niezbędne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach