Przetargi.pl
Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Kościuszki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 476 37 05 , fax. 32 476 37 11
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju
  Kościuszki 13a
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 476 37 05, fax. 32 476 37 11
  REGON: 00355659000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkola-muzyczna.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie prac związanych z rozbudową budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie realizacji robót budowlano – instalacyjnych związanych z rozbudową budynku o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu i dostawą, montażem i uruchomieniem wyposażenia technicznego związanego z oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem oraz systemem produkcji obrazu. Prace będą realizowane na terenie należącym do Zamawiającego – Jastrzębie-Zdrój (44-330), ul. Kościuszki 13a. 2. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: a) Roboty budowlane konstrukcyjne. b) Roboty budowlane architektoniczne. c) Roboty instalacyjne elektryczne, w tym niskoprądowe, elektroakustyka. d) Roboty instalacyjne sanitarne, w tym centralne ogrzewanie, wentylacja, wod-kan. e) Roboty instalacyjne zewnętrzne związane z przebudową sieci cieplnej, gazowej, wodociągowej. f) Roboty budowlane drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonaniem nasadzeń zastępczych. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie również zobowiązany do dostawy, montażu, skonfigurowania oraz uruchomienia sprzętu i urządzeń związanych z oświetleniem scenicznym, nagłośnieniem oraz systemem produkcji obrazu. W związku ze złożonymi na etapie wcześniejszego postępowania zapytaniami, Zamawiający dodatkowo informuje: a) Dla drzwi 1-skrzydłowych - przeszklonych EI 60 - klasa RC2 (szkło P2). Dla drzwi 1-skrzydłowych - przeszklonych bądź z panelem wypełniającym - klasa RC2 (szkło P2). Dla drzwi 2-skrzydłowych (zamek 3-pkt, szyba P2, wkładka w klasie C, bolce antywyważeniowe). b) Fasada ogniowa EI60 z szybą ochronną, antywłamaniową w klasie P2. Technicznie jest możliwe uzyskanie współczynnika przenikania U<1,3 dla fasady EI60 (wyłączając drzwi EI 60 dla których współczynnik może wynosić U=1,5. c) Drzwi A 1.09 - zgodnie z zestawieniem są drzwiami stalowymi. Drzwi A 1.10 - to drzwi aluminiowe. Blacha falista jak najbardziej może być zamontowana na drzwiach (zgodnie z projektem) - szkic detalu mocowania blachy według rys. AW-D-57 - detal B, ewentualnie wg rysunku warsztatowego dostosowującego wybrany system drzwi do projektu. d) W wycenie ofertowej Wykonawca nie uwzględnia n/w elementów (o których jest mowa w dokumentacji projektowej): - Krzesła muzyków orkiestrowych – 80 sztuk - Krzesło orkiestrowe kontrabasisty – 3 sztuki - Krzesło orkiestrowe kotlisty – 1 sztuka - Podest dyrygencki – 1 sztuka - Pulpit na nuty - 80 sztuk - Krzesła do garderób – 70 sztuk - Krzesła do stołów okrągłych – 70 sztuk - Stoły okrągłe, średnica 80cm – 22 sztuki - Stoły prostokątne ok. 85x50 cm – 62 sztuki - Lustra do garderób z oświetleniem LED 80x80cm – 62 sztuki - Sofa, dł. ok. 175cm – 10 sztuk - Ławy w kształcie litery „C”- szatnia muzyków, wym. zewnętrzny 110 x 300mm – 4 sztuki - Wieszak pojedynczy - szatnia muzyków – 100 sztuk - Szczotka toaletowa - 16 sztuk - Kosz na śmieci pedałowy 12L – 24 sztuki - kosz na odpady higieniczne 5 L – 9 sztuk - Półka na instrumenty wym. 40cm x 165cm / drewniana składana oklejona okładziną dywanową – 6 sztuk - Wieszak stojący szatniowy dł. ok. 3m ( 84 numerki szatniowe ) - 7 sztuk - Regał magazynowy dł. 90cm szer.40cm wys.200cm - 15 sztuk - Lodówka ( wys. ok. 2m)- 2 sztuki 21. Lodówka podblatowa do zabudowy ( wys. ok. 58 cm) - 1 sztuka - Zmywarka - 2 sztuki - Ekspres do kawy - 2 sztuki - Witryna chłodnicza - 2 sztuki - Rolety tekstylne z napędem elektrycznym ( sterowane radiowo ) - 17 sztuk - Kotary z tkaniny dźwiękochłonnej pomarszczonej o wymiarach dł. 13,6m x wys. 2,6m (1m materiału płaskiego = 1,5 m materiału pomarszczonego ) z systemowym karniszem ( dł. ok. 14m ) - Suszarka do rąk 2100W plastikowa - 6 sztuk - Praktikable (Rozbierane podesty na estradę). 3. Opis dotychczas wykonanych i odebranych protokołem inwentaryzacyjnym robót budowlano – instalacyjnych: 3.1. Sieci podziemne: a) Sieć elektroenergetyczna. b) Przebudowa sieci c.o. (do regulacji włazy kontrolne do projektowanych rzędnych terenu). c) Przebudowa sieci instalacji gazowej. d) Przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej (do wykonania pozostało ułożenie rurociągu DN110 - 3 mb, montaż odwodnienia liniowego wraz z podejściem - 40 mb, montaż wycieraczek systemowych + podejście - 2 kpl). e) Budowa sieci wod-kan (do wykonania pozostała regulacja włazów instalacji kanalizacji do projektowanych rzędnych terenu). f) Wykonano otok instalacji odgromowej. 3.2. Konstrukcja budynku i instalacje wewnętrzne: a) Konstrukcja kondygnacji podziemnej wykonana w całości. b) Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnej zostały wykonane do różnych poziomów: - oś 3/G-I oraz I/3-5 - ściana wykonana do poz. +5,05 m - oś I/5-7 oraz 7/I-H - ściana wykonana do poz. + 5,67 m - oś 7/F-H - ściana wykonana do poz. + 6,19 m - oś A/5-7 oraz 7/A-F - ściana wykonana do poz. + 10,34 m - za wyjątkiem narożnika w osi A/5 - oś A/4-5 - ściana wykonana do poz. + 5,05 m - oś A/4 w kierunku osi 3 - fragment ściany długości około 2,5 m wykonany do poz. + 8,27 m - oś 3/A-G oraz A/3 w kierunku osi 4 - ściana wykonana do poz. + 12,31 m c) Ściany wewnętrzne kondygnacji nadziemnej zostały wykonane do różnych wysokości: - oś 4/A-I - ściana wykonana do poz. + 8,27 m - oś 5/A-F - ściana wykonana do poz. + 10,34 m - oś 5/F-H - ściana wykonana do poz. + 6,19 m - szyb windowy wykonany w całości d) Strop nad kondygnacją +1 (płyta widowni poziom +5,67) e) Strop nad kondygnacją + (płyta antresoli poziom + 6,19) f) Nie wykonano schodów łączących poziom +5,67 m z poziomem + 6,19 m - 2 szt. g) W zabetonowanych ścianach zewnętrznych i wewnętrznych osadzone zostały peszle i rury instalacji silnoprądowej i niskoprądowej wraz z puszkami zgodnie z projektem 4. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. 5. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 6. Przedmiotowe postępowanie stanowi element realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Rozbudowa budynku państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdrój o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, VIII oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 7. Kody CPV: 7.1. Główny: 45.00.00.00-0 7.2. Dodatkowe: 45.33.12.00-0, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.31.12.00-2, 45.31.11.00-1 8. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. 9. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 11 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach