Przetargi.pl
„Dodruk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT”, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”

Małopolska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Adres: 31-150 Kraków, ul. Rynek Kleparski
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 211 604 , fax. 124 211 604
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Organizacja Turystyczna
  ul. Rynek Kleparski 4
  31-150 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 211 604, fax. 124 211 604
  REGON: 35637285200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mot.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dodruk i dostawa wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT”, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukowania i dostawy wydawnictw promocyjno-informacyjnych MSIT, dla potrzeb Projektu pn.: „Utrzymanie Trwałości i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej „MSIT” w latach 2018-2020”, w łącznym nakładzie 6 000 egzemplarzy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 4) Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do IDW, o braku podstaw do wykluczenia oraz załącznik 2b do IDW stanowiący oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej, 5) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW wraz z dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane należycie, oraz w odniesieniu do usług ujętych w załączniku nr 3 do IDW i dowodów innych podmiotów, udostępniających wiedzę i doświadczenie, pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3a do IDW, lub inny dowód stanowiący podstawę do korzystania z wiedzy i doświadczenia innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia, 6) Próbki wyszczególnione w pkt 9 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach