Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych

Gmina Drwinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-709 Drwinia, Drwinia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2817 153, 154 , fax. 12 284 98 34
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drwinia
  Drwinia 57
  32-709 Drwinia, woj. małopolskie
  tel. 12 2817 153, 154, fax. 12 284 98 34
  REGON: 53767400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drwinia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Drwinia w związku z realizacją zadań inwestycyjnych 1. Kredyt udzielony zostanie w wysokości 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony 00/100 złotych) i wypłacony maksymalnie w dwóch transzach. 2. Spłata kredytu następować będzie w ratach kwartalnych począwszy od 31 marca 2021r. do 31 grudnia 2030 r. w następujący sposób: Dzień miesiąc Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 31 III 50.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 125.000,- 125.000,- 30 VI 50.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 125.000,- 125.000,- 30 IX 50.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 125.000,- 125.000,- 31 XII 50.000,- 50.000,- 75.000,- 75.000,- 125.000,- 125.000,- Dzień miesiąc Rok 2027 2028 2029 2030 31 III 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 30 VI 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 30 IX 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 31 XII 125.000,- 125.000,- 125.000,- 125.000,- 3. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym danego kwartału, przy czym należy przyjąć, że jeżeli termin ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma ich 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2020; 2024; 2028) występujących w okresie spłaty kredytu których ilość dni wynosi 366. 4. Zamawiający przewiduje możliwość spłaty zobowiązania głównego lub jego części w każdym krótszym czasie niż wynikałoby to z harmonogramu spłat kredytu, o którym Zamawiający powiadomi bank. 5. Przewidywane oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, oparte na stawce WIBOR 3M plus stała marża banku. W celu porównania złożonych ofert Zamawiający wskazuje do obliczeń wysokość stopy WIBOR 3M z dnia 30.11.2019r. 6. Zabezpieczenie kredytu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania kredytu lub niewykorzystania kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 8. Zamawiający nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku Nr 1. 9. Uruchamianie kredytu nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego złożonej w Banku. 10. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego lub w formie aktu notarialnego. 11. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. 12. Gmina Drwinia zobowiązuje się wypełnić niezbędne warunki formalne (dokumenty, zaświadczenia, opinie) wynikające z treści umowy kredytowej w tym przedłożenia stosownej opinii RIO. 13. Zamawiający nie przewiduje naliczenia przez Wykonawcę prowizji za przyznanie kredytu. 14. Zamawiający przewiduje, że umowa na zaciągnięcie kredytu będzie podpisana na projekcie Wykonawcy udzielającego kredytu przy wymogu spełnienia wszystkich warunków określonych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis w ofercie dotyczący zawarcia umowy zgodnie z projektem umowy oznacza przedłożony przez Wykonawcę projekt umowy, który spełnia wszystkie zapisy i wymogi SIWZ. 15. Zamawiający nie posiada zaległości oraz wszystkie zobowiązania wobec ZUS i US regulowane są na bieżąco. 16. Na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika oraz na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 17. Wykonawca do wyliczenia łącznego kosztu obsługi kredytu przyjmie termin złożenia wniosku o uruchomienie kredytu w dniu 16 grudnia 2019r. Wszelkie uchwały, sprawozdania, opinie stanowią załącznik do SIWZ. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ) poprzez posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania czynności bankowych ( np. statut w przypadku banków spółdzielczych).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach