Przetargi.pl
DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY PANORAMICZNEJ, DOSTOSOWANEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W OPOLU

Bursa Szkół Artystycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 45084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 454 10 94 , fax. 77 454 10 94
 • Data zamieszczenia: 2018-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa Szkół Artystycznych
  ul. Strzelców Bytomskich 20
  45084 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 454 10 94, fax. 77 454 10 94
  REGON: 27798300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bsa.opole.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOBUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY PANORAMICZNEJ, DOSTOSOWANEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PRZY ELEWACJI PÓŁNOCNEJ BUDYNKU BURSY SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa zewnętrznej windy panoramicznej, dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, przy elewacji północnej budynku Bursy Szkół Artystycznych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 20, 45-084 Opole. 2. Przedmiotowe zamówienie stanowi kolejny etap realizowanego przez Zamawiającego zadania polegającego m. in. na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja z dotychczasowego przebiegu realizacji zadania została dołączona do materiałów, o których jest mowa w kolejnym punkcie. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Na dokumentację składają się pliki w folderach, do których dostęp został wskazany w ogłoszeniu na stronie internetowej Zamawiającego. 4. W szczególności wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót: 1) wykonanie żelbetowych fundamentów pod konstrukcję stalową szybu windy, 2) budowę szybu dźwigu w konstrukcji stalowej z profili HEB160, 3) przeszklenie szybu windy w systemie fasadowym (np. firmy YAWAL lub innej równoważnej) 4) dostawa i montaż dźwigu elektrycznego typu Green Lift GLPM 630 kg lub innego równoważnego, w wersji z kabiną przelotową, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych 5) wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania dźwigu osobowego, 6) przebudowę schodów klatki przy wejściu do windy w poziomie parteru, 7) przebudowę otworów okiennych w klatce schodowej poprzez wyburzenie podokiennika w celu wykonania wejść do windy na każdym poziomie, 8) zamurowanie pionu otworów okiennych bezpośrednio przy klatce schodowej, zgodnie z warunkami odstępstwa dla klatki schodowej, 9) remont płaskiego dachu z wyprofilowaniem dachu i odwodnieniem dostosowanym do projektowanej windy. 10) wykonanie opaski z kostki brukowej w poziomie parkingu. 11) przeprowadzenie wszelkich prób i sprawdzeń (pomiarów instalacji zasilającej) oraz rozruchu próbnego windy pod nadzorem przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego – uczestniczenie w procedurze odbiorowej przeprowadzanej przez przedstawicieli UDT; koszty wszelkich prób i sprawdzeń oraz koszt procedury odbiorowej przedstawicieli UDT, wykonawca ponosi we własnym zakresie. 5. Wymagane parametry techniczne dźwigu/windy: 1). Dźwig osobowy, elektryczny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, udźwig 630 kg, 8 osób, 6 –cio przystankowy, bez maszynowni. 2). Kabina: przelotowa, 1100 x 1400 x 2170 mm, przeszklona szkłem bezpiecznym, 3). Drzwi kabinowe 900x2000 mm, automatyczne, teleskopowe, przeszklone szkłem bezpiecznym, ogranicznik siły domykania, 4). Drzwi Szybowe 900x2000 mm, automatyczne, teleskopowe ze stali nierdzewnej (satyna), 5). Wyposażenie kabiny: piętrowskazywacz, wyświetlacz informujący o aktualnym kierunku jazdy, kurtyna świetlna, wentylator mechaniczny montowany w suficie (opcja), sygnalizacja przeciążenia dźwiękowa, panel dyspozycji ze stali nierdzewnej szczotkowanej z podświetlanymi przyciskami Braille’a, listwy przypodłogowe ze stali nierdzewnej, 2x poręcz ze stali nierdzewnej, oświetlenie stałe ledowe ciepłe w suficie ze szkła (opcja stal nierdzewna) załączane automatycznie po otwarciu drzwi kabiny, oświetlenie awaryjne akumulatorowe, podłoga - wykładzina antypoślizgowa, system komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM, instalacja przyzywająca dźwiękowa z poziomu drzwi na gruncie do portierni na parterze budynku, możliwość programowania kontroli dostępu do drzwi przystankowych na poziomie gruntu. 6). Kasety wezwań wykonane ze stali nierdzewnej - satyna (antywandal), wyposażone w podświetlane na obwodzie przyciski z grafiką Braille’a oraz strzałki kierunku jazdy. 7). Zjazdy awaryjne: w przypadku zaniku zasilania zjazd do najbliższego przystanku i otwarcie drzwi. 8). Konstrukcja szybu: stalowa, samonośna, wymiary szybu: szer. 1650 mm gł. 1940 mm. 9). Obudowa szybu w systemie fasadowym, szkło warstwowe bezpieczne P4, przezroczyste, w kolorze naturalnym, współczynnik przenikania ciepła minimum U=1,1 6. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 7. Prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. W okresie wakacyjnym w obiekcie będzie przebywać tylko obsługa administracyjna. Fakty te Wykonawca musi wziąć pod uwagę na etapie sporządzania oferty. 8. Kody CPV: 8.1. Główny: 45.00.00.00-0 – Roboty budowlane 8.2. Dodatkowe: a) 45.11.10.00-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne b) 45.22.31.10-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych c) 45.26.12.13-0 - Kładzenie dachów metalowych d) 45.44.30.00-4 - Roboty elewacyjne e) 45.26.25.22-6 - Roboty murarskie f) 45.41.00.00-4 - Tynkowanie g) 45.43.21.00-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg h) 45.44.21.00-8 - Roboty malarskie i) 45.31.31.00-5 - Instalowanie wind j) 45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu k) 45.26.21.20-8 - Wznoszenie rusztowań l) 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne m) 45.31.23.10-3 - Ochrona odgromowa 9. Warunki finansowe rozliczeń zostały zapisane we wzorze umowy. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego, na podstawie, wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej, niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej. 10. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty specjalistyczne konstrukcyjno - budowlane w zakresie budowy szybów windowych, b) roboty montażowe w zakresie montażu kabin windowych z pełnym osprzętem, c) roboty elektryczne, elektroniki i automatyki. 11. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach