Przetargi.pl
Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Ul. Zybury – część I Ul. Sosnowa – część II Ul. Lipowa – część III Ul. Siarkowa – część IV Ul. Kamyczkowa – część V

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Rzeszowska 3
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 846 26 71 , fax. 15 846 5137
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  Rzeszowska 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 846 26 71, fax. 15 846 5137
  REGON: 830409548
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie: Ul. Zybury – część I Ul. Sosnowa – część II Ul. Lipowa – część III Ul. Siarkowa – część IV Ul. Kamyczkowa – część V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dobudowa oświetlenia ulicznego w trybie zaprojektuj i wybuduj w zakresie:Ul. Zybury w Nowej Dębie – część I zamówieniaSzczegółowy zakres zadania został okreslony w Programie funkcjionalno – użytkowym – zał nr 6 do SWZ.Ul. Sosnowa w Nowej Dębie – część II zamówieniaSzczegółowy zakres zadania został okreslony w Programie funkcjionalno – użytkowym – zał nr 6 do SWZ.Ul. Lipowa w Nowej Dębie – część III zamówieniaSzczegółowy zakres zadania został okreslony w Programie funkcjionalno – użytkowym – zał nr 6 do SWZ.W ramach niniejszego zadania - wykonanie I etapu budowy obejmującego odcinek linii oświetleniowej od istniejącego słupa nr 18/3 przy ul. Borowej do projektowanego słupa nr 6 ( oznaczenie wg PF-U) – 8 szt. słupów.Ul. Siarkowa w Chmielowie – część IV zamówieniaSzczegółowy zakres zadania został okreslony w Programie funkcjionalno – użytkowym – zał nr 6 do SWZ.W ramach niniejszego zadania - wykonanie I etapu budowy obejmującego odcinek linii oświetleniowej od istniejącego słupa nr 15 do projektowanego słupa nr 6 ( oznaczenie wg PF-U) – 6 szt. słupów.Ul. Kamyczkowa w Cyganach – część V zamówieniaSzczegółowy zakres zadania został okreslony w Programie funkcjionalno – użytkowym – zał nr 6 do SWZ.W ramach niniejszego zadania - wykonanie I etapu budowy obejmującego odcinek linii oświetleniowej od istniejącego słupa nr 15/3 do projektowanego słupa nr 5 oraz od projektowanego słupa nr 7 do projektowanego słupa nr 13 ( oznaczenie wg PF-U) –9 szt. słupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach