Przetargi.pl
Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł

Gmina Wierzbinek ogłasza przetarg

 • Adres: 62619 Sadlno, Plac Powstańców Styczniowych
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 611 380, , fax. 632 611 381
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzbinek
  Plac Powstańców Styczniowych 110
  62619 Sadlno, woj. wielkopolskie
  tel. 632 611 380, , fax. 632 611 381
  REGON: 31101933200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.000 000,00 zł. Zamawiający informuje, że kredyt będzie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.. 2. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. 3. Zakres zamówienia: 3.1. Wykorzystanie kredytu - do dnia 31.08.2017 r. w jednej transzy, zgodnie z dyspozycją kredytobiorcy (nie później niż 31.08.2017 r.) Dla celów porównania ofert przyjmuje się udzielenie kredytu-31.08.2017 r. 3.2. Spłata kredytu oraz odsetek: -rozpoczęcie spłaty odsetek 30.11.2017r., -rozpoczęcie spłaty kapitału 30.11.2017r., -zakończenie spłaty kapitału 30.11.2022r., -zakończenie spłaty odsetek 30.11.2022r., -karencja w spłacie kapitału: brak spłata kredyty w 21 ratach kwartalnych 2017 - 200.000 zł.(1 rata) 2018 - 200.000 zł.(4 raty) 2019 - 200.000 zł.(4raty) 2020 - 200.000 zł.(4 raty) 2021 - 600.000 zł.(4 raty) 2022 - 600.000 zł.(4raty) -Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane są w okresach trzymiesięcznych pierwszy okres obrachunkowy liczony będzie od dnia wypłaty kredytu i kończy 30.11.2017 r. -przy wyliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w miesiącu i w danym roku kalendarzowym (365 lub 366 dni w roku przestępnym), -koszt kredytu: WIBOR 1M i stała marża na cały okres kredytowania, prowizja -prowizja płatna następnego dnia roboczego po uruchomieniu kredytu -Zamawiający zastrzega, że kredyt będący przedmiotem zamówienia nie może wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami, np.: z tytułu opłat, itp. -Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zabezpieczenie zostanie ustanowione w momencie podpisywania umowy kredytowej. Nie przewiduje się uzależnienia wypłaty transz kredytu od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków. Zgodnie z deklaracją wekslową Bank będzie uprawniony do wypełnienia weksla in blanco, wystawionego przez Gminę Wierzbinek, na sumę zadłużenia z tytułu umowy kredytowej wraz z przysługującymi Bankowi odsetkami. -Umowa kredytowa, weksel in blanco i deklaracja wekslowa będą podpisane przez Wójta Gminy Wierzbinek oraz kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. -Zamawiający oświadcza, że informacje niezbędne do przygotowania oferty, stanowią załącznik nr 7 do SIWZ oraz dostępne są do wglądu na stronie internetowej Gminy Wierzbinek pod adresem www.wierzbinek.pl lub w Referacie Finansów Urzędu Gminy Wierzbinek , pokój nr 104. Wysokość naliczonych odsetek na potrzeby przetargu wskazana powinna być w harmonogramie spłat rat kapitałowych i odsetek, który będzie załącznikiem do umowy. W przypadku oprocentowania liczonego według zmiennej stopy procentowej, wysokość naliczanych odsetek ulegnie zmianie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 3.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9. Dokumenty składające się na ofertę: 1. Formularz oferty - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Formularz cenowy - wypełniony zgodnie z Załącznikiem nr2 do SIWZ. 3. Oświadczenie wstępnie potwierdzające: 1) brak podstaw wykluczenia w zakresie wskazanym w Zał. nr 3 do SIWZ 2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Zał. nr 4 do SIWZ, 9.4. Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ. 9.5. Pełnomocnictwo (w przypadku podpisania oferty przez inną osobę niż osoba upoważniona do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Pełnomocnictwo to musi w swojej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii. 9.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego potencjał - jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach