Przetargi.pl
Czyszczenie separatorów 2011

Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8309151 , fax. 46 8309160
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Łowicza - Urząd Miejski w Łowiczu
  Stary Rynek 1 1
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 8309151, fax. 46 8309160
  REGON: 00052563600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czyszczenie separatorów 2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa w zakresie oczyszczania i likwidacji osadów ściekowych zgodnie z wyszczególnieniem poniżej obejmuje: 1) Usunięcie i wywóz piasku z osadników wpustów ulicznych na terenie miasta Łowicza w ilości 799 szt. oraz osadników studni rewizyjnych w ilości 25 szt. po 0,6 m3 2) Opróżnienie, konserwacja i czyszczenie separatorów z substancji ropopochodnych i osadników szlamowych w Łowiczu zgodnie z wyszczególnieniem: a) ul. Radziecka osadnik 7,5 m3 i separator lamelowy Unicon 20/200 l/s b) ul. Katarzynów osadnik 3 m3 i separator koalescencyjny Unikon Koala 50 l/s c) ul. Powstańców osadnik 3 m3 i separator lamelowy Unicon 10/100 l/s d) ul. Broniewskiego osadnik 5 m3 i separator lamelowy Unicon 20/200 l/s e) ul. Bonifraterska osadnik 5 m3 i separator lamelowy20/200 l/s f) ul. Bielawska osadnik 5 m3 i separator lamelowy10/100 l/s g) ul. Nadbzurzańska osadnik 5 m3 i separator lamelowy Unicon 40/400 l/s h) ul. Kiernozka osadnik 10 m3 i separator cyrk-koalescencyjny 200 l/s i) ul. Kaliska osadnik 10 m3 i separator cyrk-koalescencyjny 200 l/s j) ul. Tkaczew osadnik 7,5 m3 i separator lamelowy PSW 60/600 l/s k) ul. Starzyńskiego osadnik 5 m3 i separator lamelowy PSW 40/400 l/s l) ul. Klickiego osadnik 3 m3 i separator cyrk-koalescencyjny 100 l/s m) ul. Łęczycka osadnik 5 m3 i separator lamelowy PSW 40/400 l/s n) ul. Mostowa separator koalescencyjny Hauraton 15/75 l/s o) ul. Browarna separator koalescencyjny Hauraton 60/300 l/s p) ul. Floriana separator koalescencyjny Hauraton 35/175 l/s q) ul. Katarzynów osadnik w st. rewi. 1 m3 separator lamelowy PSW 10/100 l/s r) ul. Uchanka osadnik 5 m3 i separator lamelowy PSW 15/150 l/s s) ul. Młyńska osadnik 3 m3 i separator lamelowy PSW 10/100 l/s 3) Frezowanie korzeni lub naprawa inną metodą kolektora deszczowego o średnicy 400 mm i długości 50 m przy ul. Poznańskiej oraz średnicy 300 mm i długości 40 m w ul. Powstańców 1863r. Wybór metody - frezowanie lub naprawa inną metodą leży w gestii Wykonawcy. Wymienione wyżej niedrożne kolektory zbudowane są z 1-metrowych rur betonowych na wpusty i są zarośnięte korzeniami. 4) Udrożnienie kolektorów deszczowych przy zamuleniu 50 % w ulicach: a) Armii Krajowej długość - 200 m ? 500 b) Sikorskiego długość - 100 m ? 500 c) Powstańców 1863r długość -200 m ? 300 d) Kurkowa długość - 50 m ? 400 e) Kwiatowa długość 100 m ? 300 f) Tkaczew długość 140 m ? 600 g) Chełmońskiego 120 m ? 500 a) Sybiraków - 148 m ? 250 5) Inspekcję kamerą kolektorów po oczyszczeniu i frezowaniu korzeni - przekazanie nagrania na nośniku elektronicznym. 6) dwu-krotne badanie ścieków deszczowych wykonane przez laboratorium posiadające akredytację na niżej wymienionych wylotach: a) Wylot do cieku Zwierzyniec z ul. Żwirki i Wigury b) Wylot do cieku Zwierzyniec z ul. Klickiego c) Wylot do cieku Malinówka z ul. Bonifraterskiej d) Wylot do cieku Malinówka z ul. Bielawskiej e) Wylot do cieku Bzura z ul. Nadbzurzańskiej f) Wylot do cieku Kostka z ul. Kurkowej, Konopackiego i Targowicy g) Wylot do cieku Kostka z ul.Powstańców h) Wylot do cieku Kostka z ul. Księżackiej i) Wylot do cieku Kostka z ul.Radzieckiej i Łyszkowickiej Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z: 1) Wykonaniem tymczasowej organizacji ruchu (w zakresie wynikającym z potrzeb zamówienia) oraz zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu usługi. 2) Transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. 3) Przyjęciem piasku na Składowisko Odpadów we wsi Jastrzębia. 4) Naprawą urządzeń kanalizacyjnych i drogowych w przypadku wystąpienia awarii w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych i w okresie rękojmi. 5) Wykonaniem badań ścieków deszczowych przez laboratorium posiadające akredytację
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 904700002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych (wadium) na rachunek Zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku Wykonawcy (wpłaty). 3. Wadium w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) (zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy) Wykonawca może wnieść w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2007r. Nr 42, poz. 275 t.j.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu nr 81 1500 1689 1216 8005 0182 0000 Kredyt Bank S.A. Oddział w Skierniewicach. Uwaga: Niedopuszczalne jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu. 5. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty. 6. Oferta nie zabezpieczona wadium (w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 Ustawy) zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lowicz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach