Przetargi.pl
Remont wewnętrznej instalacji CO w budynku przy ul. Sieradzkiej 56a na I i II piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8434733 , fax. 43 8434620
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
  ul. Sieradzka 56a 56a
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8434733, fax. 43 8434620
  REGON: 73100215400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-pup.powiat.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wewnętrznej instalacji CO w budynku przy ul. Sieradzkiej 56a na I i II piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont wewnętrznej instalacji CO w budynku przy ul. Sieradzkiej 56a na I i II piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. Zakres rzeczowy: 1) demontaż istniejącej instalacji obejmujący: - demontaż grzejników, - demontaż gałązek i zaworów grzejnikowych, - demontaż poziomów i pionów zasilających + powrotnych, 2) montaż nowej instalacji obejmujący: - montaż poziomów, - montaż podejść pod piony z zaworami regulacyjnymi i odcinającymi, - montaż pionów, - montaż grzejników (zawieszenie na wspornikach), - montaż gałązek z zaworami grzejnikowymi na zasilaniu i powrocie, - montaż odpowietrzników automatycznych z zaworami odcinającymi kulowymi, 3) roboty budowlano - rozbiórkowe związane z wymianą instalacji obejmujące: - osadzenie w murze kołków rozporowych pod uchwyty grzejnikowe, - osadzenie drzwiczek dla odpowietrzników automatycznych na pionach, - zaszpachlowanie i przemalowanie ścian zagrzejnikowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. KOD CPV 45231110-9 Kładzenie rurociągów KOD CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne KOD CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne KOD CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza KOD CPV 45321000-3 Izolacje cieplne KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania KOD CPV 45410000-4 Tynkowanie KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie 3. Zakres robót dotyczy tylko i wyłącznie LOKALU NR 6 na 1 i 2 piętrze. 4. Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru, 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ, 3) użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. 5. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: Wszystkie prace związane z remontem wewnętrznej instalacji CO nie mogą kolidować z pracą urzędu. Prace mogą być wykonywane w godzinach pracy urzędu, jednakże za wcześniejszą zgodą i w porozumieniu z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452311109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-pup.powiat.wielun.pl/index.jsp?bipkod=/013
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach