Przetargi.pl
CzęśćI-Dostarczenie etui na wizytówki i klucze,zestawów turystycznych,zawieszek,opakowań, plecaków,artykułów odzieżowych z nadrukiem logo finansowanych ze SchematuIIPomocyTechnicznejProgramuRozwojuObszarówWiejskich na lata 2007-2013. CzęśćII-Dostarczenie teczek kartonowych oraz notesów z nadrukiem logo finansowanych ze SchematuII... CzęśćIII-Dostarczenie teczek kartonowych,brulionów,toreb papierowych i płóciennych,kubków, balonów,koszulek,długopisów,przyborników,pamięci USB oraz czapek w ramach Programu OperacyjnegoZrównoważonyRozwójSektoraRybołówstwaI nadbrzeżnychObszarówRybackich2007-20

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska 14
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 5416409 , fax. 077 5416411
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 5416409, fax. 077 5416411
  REGON: 53141225000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwo.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CzęśćI-Dostarczenie etui na wizytówki i klucze,zestawów turystycznych,zawieszek,opakowań, plecaków,artykułów odzieżowych z nadrukiem logo finansowanych ze SchematuIIPomocyTechnicznejProgramuRozwojuObszarówWiejskich na lata 2007-2013. CzęśćII-Dostarczenie teczek kartonowych oraz notesów z nadrukiem logo finansowanych ze SchematuII... CzęśćIII-Dostarczenie teczek kartonowych,brulionów,toreb papierowych i płóciennych,kubków, balonów,koszulek,długopisów,przyborników,pamięci USB oraz czapek w ramach Programu OperacyjnegoZrównoważonyRozwójSektoraRybołówstwaI nadbrzeżnychObszarówRybackich2007-20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Dostarczenie etui na wizytówki i klucze, zestawów turystycznych, zawieszek, opakowań, plecaków, artykułów odzieżowych z nadrukiem logo finansowanych ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Część II -Dostarczenie teczek kartonowych oraz notesów z nadrukiem logo finansowanych ze Schematu II Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Część III - Dostarczenie teczek kartonowych, brulionów, toreb papierowych i płóciennych, kubków, balonów, koszulek, długopisów, przyborników, pamięci USB oraz czapek w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w osobnych załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - odpowiednio dla: części I, części II, części III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://umwo.opole.pl/bip/index.php?id=1077
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach