Przetargi.pl
Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie I miasta Opola zarządzanych przez Turhand - Ret spółka z o.o. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie II miasta Opola zarządzanych przez ZGM sp. z o.o. w Bytomiu. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie III miasta Opola zarządzanych przez ZGM sp. z o.o. w B

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22 , fax. 77 454 98 44
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 451 19 21, 77 451 19 22, fax. 77 454 98 44
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie I miasta Opola zarządzanych przez Turhand - Ret spółka z o.o. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie II miasta Opola zarządzanych przez ZGM sp. z o.o. w Bytomiu. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie III miasta Opola zarządzanych przez ZGM sp. z o.o. w B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie I miasta Opola zarządzanych przez Turhand - Ret spółka z o.o. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie II miasta Opola administrowanym przez ZGM sp. z o.o. w Bytomiu. Wywóz odpadów komunalnych stałych oraz odpadów segregowanych z pojemników usytuowanych na nieruchomościach Gminy Opole w rejonie III miasta Opola administrowanym przez ZGM sp. z o.o. w Bytomiu. Wykaz częstotliwości opróżniania pojemników jest wyszczególniony w załączniku do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach