Przetargi.pl
Część I. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w ramach Projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część II. Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-079 Kraków, ul. Królewska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 638 56 61 , fax. 126 385 661
 • Data zamieszczenia: 2022-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Odziałami Integracyjnymi w Krakowie
  ul. Królewska 86
  30-079 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 638 56 61, fax. 126 385 661
  REGON: 29756600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpsm.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część I. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w ramach Projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Część II. Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na termomodernizacji budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, dofinansowana z projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz prac remontowych (budowlano-instalacyjnych) w ramach modernizacji pomieszczeń internatu. Zamówienie, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało podzielone na dwie części: Część I. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie część 2 – Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana, polegająca na termomodernizacji budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, z siedzibą przy ul. Królewskiej 86, dofinansowana z projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz prac remontowych (budowlano-instalacyjnych) w ramach modernizacji pomieszczeń internatu. Zamówienie, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało podzielone na dwie części: Część II. Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45113000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach