Przetargi.pl
Część A: „Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+” – część I Część B: Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) – część I

Gmina Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, Józefa Chełmońskiego 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 - 75 62 500 , fax. 25 - 75 62 550
 • Data zamieszczenia: 2022-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mińsk Mazowiecki
  Józefa Chełmońskiego 14
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 - 75 62 500, fax. 25 - 75 62 550
  REGON: 711582747
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część A: „Utworzenie i wyposażenie ośrodka „Senior+” – część I Część B: Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) – część I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy istniejącego obiektu budowlanego, stanowiącego budynek handlowo-usługowy z częścią mieszkalną, zlokalizowanego przy ulicy 11. Listopada 10 w Mińsku Mazowieckim. Przedmiotowy obiekt budowlany usytuowany jest na działce o nr ewid. 3942/30. Nieruchomość jest własnością Gminy Mińsk Mazowiecki.Zakres robót dla Części A zamówienia obejmuje przebudowę i remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku, w tym zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby lokalu usługowego przeznaczonego dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się – „Klubu Senior+”, w tym:- prace rozbiórkowe,- prace instalacyjne,- prace budowlane- prace wykończenioweZakres robót dla Części B zamówienia obejmuje:1) zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych na kondygnację +1 poprzez montaż windy parter – kondygnacja +12) remont klatki schodowej, docieplenie i wykonanie nowej elewacji zewnętrznej, prace wykończeniowe w zakresie balkonów, wykonanie podbić dachowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach