Przetargi.pl
Część A Przebudowa i remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa przy al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie; Część B Remont hollu w budynku Starostwa przy ul.Gostyńskiej 38 w Kościanie

Powiat Kościański-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 64000 Kościan, Al. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 120 825
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kościański-Starostwo Powiatowe
  Al. Tadeusza Kościuszki 22
  64000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 655 120 825
  REGON: 41105049700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkoscian.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część A Przebudowa i remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa przy al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie; Część B Remont hollu w budynku Starostwa przy ul.Gostyńskiej 38 w Kościanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A Przebudowa i remont pomieszczeń Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w budynku Starostwa przy al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie Remontowane pomieszczenia są obecnie i będą nadal użytkowane przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Zmianie ulegnie układ funkcjonalny, wyposażenie w instalacje wewnętrzne oraz wykończenie pomieszczeń. Zamawiający informuje, że prace w pokoju nr 22 będą mogły rozpocząć się od 01.VII.2018 r. Zakres prac: 1.Prace rozbiórkowe wewnętrzne: a)rozbiórka ścianek wewnętrznych ceglanych b)demontaż stolarki drzwiowej ścianki drewnianej oszklonej c)demontaż stolarki drzwiowej ścianki drewnianej d)demontaż krat okiennych e)wykucie otworów drzwiowych - 5 szt. parter f)wykucie przejść oraz poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego- piwnica g)demontaż oświetlenia h)demontaż podłóg z PCV i paneli i parkietu i)demontaż okładziny PCV na stopnicach i schodach do piwnic j)demontaż zlewów i umywalek oraz wyposażenia łazienek w piwnicach 2.Prace budowlane: a)wykonanie nadproży z 3INP140 w ścianach nośnych b)wykonanie nadproży z SBN 12/12 w ściankach działowych murowanych c)obróbka otworów drzwiowych d)wykonanie nowych ścianek działowych: •z płyty G-K na parterze •murowanych w piwnicach e)otynkowanie ścian tynkiem wapienno-cementowym oraz warstw wykończeniowych f)wykonanie posadzek z płytek na parterze i w piwnicy g)szpachlowanie ścian i sufitów h)malowanie ścian i sufitu i)malowanie pomieszczeń j)wymiana drzwi zewnętrznych – piwnica k)remont klatki schodowej: •wymiana istniejącej okładziny stopnic na nową z PCV z listwami aluminiowymi •malowanie balustrady stalowej i konstrukcji schodów l)wykonanie instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicy m)wykonanie instalacji wod-kan na parterze i w piwnicy n)wykonanie instalacji klimatyzacji . Część B Remont hollu w budynku Starostwa przy ul.Gostyńskiej 38 w Kościanie Zakres prac: a) malowanie ścian i sufitu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN wadium należy wpłacić przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie nr konta 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami) – poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika głównego(wykonawcę), wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach