Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna

Gmina Miejska Górka ogłasza przetarg

 • Adres: 63910 Miejska Górka, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-65 5474507 , fax. 0-65 5474421
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Górka
  Rynek 33
  63910 Miejska Górka, woj. wielkopolskie
  tel. 0-65 5474507, fax. 0-65 5474421
  REGON: 41105077000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejska-gorka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce w ulicach: Spacerowej, Kalinowej, Wierzbowej i Poprzecznej. Zakres prac obejmuje roboty budowlane polegające w szczególności na: • ul. Hubala + część I ul. Spacerowej (I etap wg dokumentacji projektowej i przedmiaru robót): - montażu szafki oświetleniowej wyposażonej zgodnie ze schematem ideowym, - budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, - montażu słupów i opraw typu LED na wysięgniku – 13 sztuk, - pomiarach, - innych pracach towarzyszących wykonaniu zgodnie z przedmiarem robót. • ul. Kalinowa + ul. Wierzbowa (II etap wg dokumentacji projektowej i przedmiaru robót): - budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, - montażu słupów i opraw typu LED na wysięgniku – 8 sztuk, - pomiarach, - innych pracach towarzyszących wykonaniu zgodnie z przedmiarem robót. • ul. Poprzeczna (III etap wg dokumentacji projektowej i przedmiaru robót): - budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego, - montażu słupów i opraw typu LED na wysięgniku – 11 sztuk, - pomiarach, - innych pracach towarzyszących wykonaniu zgodnie z przedmiarem robót. Szczegółowy zakres robót określony został w: - przedmiarze robót – załącznik nr 10 SIWZ - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 11 SIWZ - projekcie budowlanym – załącznik nr 9 SIWZ (Uwaga: Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót niż niniejsze zamówienie, tj. projekt budowlany obejmuje 4 etapy robót, a niniejsze zamówienie tylko 3 etapy.) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.): roboty polegające na mechanicznym kopaniu rowów dla kabli, roboty montażowe słupów i opraw. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak w szczególności: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Wykonawca, przy realizacji robót budowlanych w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 z późn. zm.), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp., zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji, uzgodnień itp. 4) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 5) ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny, 6) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz placu budowy, 7) organizacji i zagospodarowania placu budowy i zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby, wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 8) ustanowienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje. Kierownik budowy zobowiązany będzie do uczestnictwa w naradach organizowanych przez Zamawiającego, 9) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, 10) zagospodarowania powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 11) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd.), 12) poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat wynikający z uzgodnień, itp. 13) doprowadzenia po zakończeniu robót terenu budowy do stanu pierwotnego, demontażu obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót; 14) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia, zgodnie ze złożoną ofertą (od 36 do 60 miesięcy). Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określone w: 1) Polskich Normach, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Kosztorysie ofertowym. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. Mogące występować w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne, jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółową specyfikację itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa, Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi, itd. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45316110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100. Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy Wschowa Nr 92 8669 0001 0023 0319 2000 0013 z adnotacją: „Wadium – Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna”, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (w oryginale) (załącznik nr 1 do SIWZ), b) kosztorys ofertowy w wersji papierowej sporządzony przez Wykonawcę przy wykorzystaniu metody kalkulacji uproszczonej zgodnie z zapisami punktu 12 SIWZ w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ, c) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, d) zobowiązanie innych podmiotów, inne dokumenty (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa – zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach