Przetargi.pl
Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego

Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-446 Łódź, al. Kościuszki 120a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Łodzi
  al. Kościuszki 120a
  90-446 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 006473248
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykl szkoleń dydaktycznych dotyczących metodyki początkowej nauki czytania dzieci w wieku przedszkolnym na terenie województwa łódzkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja szkoleń których celem jest włączenie nauczycieli do aktywnego projektowania jakościowych zmian edukacyjnych. Zdobyte doświadczenie przełoży się na praktykę edukacyjną: usprawni proces nauki czytania i pisania w grupie dzieci 5 – 6 – letnich (zarówno w obszarze zwiększenia motywacji do czytania i pisania, biegłości w czytaniu za sprawą opracowanej nowatorskiej techniki czytania, jak i zmniejszenia przeszkód kulturowych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach