Przetargi.pl
Cykl 13 szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla j.o. LP

Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-020 Andrespol, Nowy Bedoń, Sienkiewicza 19
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu
  Nowy Bedoń, Sienkiewicza 19
  95-020 Andrespol, woj. łódzkie
  REGON: 470597100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bedon.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Cykl 13 szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla j.o. LP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Cykl 13 szkoleń z zakresu szacowania szkód łowieckich dla j.o. LP
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Wykonawca winien wskazać w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych*, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, że wykonał co najmniej 3 szkolenia obejmujące praktyczne wykorzystanie procedur szacowania szkód łowieckich w każdej z trzech typów upraw: użytki zielone, zboża, rośliny okopowe lub wykonał 3 procedury szacowania szkód łowieckich w każdej z trzech typów upraw: użytki zielone, zboża, rośliny okopowe albo dysponuje zasobamipodmiotu lub osoby, która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonała 3 szkolenia obejmujące praktyczne wykorzystanie procedur szacowania szkód łowieckich w każdej z trzech typów upraw: użytki zielone, zboża, rośliny okopowe lub wykonała 3 procedury szacowania szkód łowieckich w każdej z trzech typów upraw: użytki zielone, zboża, rośliny okopowe.b) Wykonawca winien wskazać w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych*, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 3 szkolenia z zakresu prawa administracyjnego albo dysponuje zasobami podmiotu lub osoby, która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminemskładania ofert wykonała 3 szkolenia z zakresu prawa administracyjnego.c) Wykonawca winien wskazać w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych*, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej 3 szkolenia z zakresu mediacji lub był mediatoremw 3 sprawach albo dysponuje zasobami podmiotu lub osoby, która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonała 3 szkolenia z zakresu mediacji lub była mediatorem w 3 sprawach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach