Przetargi.pl
CRZP/24/2020/AZP Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania

Uniwersytet Morski w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-225 Gdynia, Morska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48585586421, , fax. +48587412250
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Morski w Gdyni
  Morska 81-87
  81-225 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +48585586421, , fax. +48587412250
  REGON: 00014511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  CRZP/24/2020/AZP Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa żeglugowego dla jednostki pływającej r/v IMOR w ilości 200 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu spełnienia powyższego warunku, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się że posiada: - aktualną koncesję, licencję lub zezwolenie w zakresie obrotu paliwem objętym niniejszym zamówieniem na terenie Polski. - zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący o którym mowa w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2019.864 t.j. z dnia 2019.05.10) - rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jako podmiotu wysyłającego - rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) jako przewoźnika lub stosowne dokumenty poświadczające rejestrację na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) innego podmiotu wykonującego w tym zamówieniu przewóz paliwa żeglugowego tj. przewoźnika..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach