Przetargi.pl
REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7356100, 7356105, 7356108 , fax. 587 356 110
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Kołłątaja 1
  81-332 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 7356100, 7356105, 7356108, fax. 587 356 110
  REGON: 14473300000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU AKWARIUM GDYŃSKIEGO PRZY AL. JANA PAWŁA II 1 W GDYNI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni. 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45260000-7, 45262000-1, 45262700-8, 45212350-4 3. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) remont schodów zewnętrznych w budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni 2) Przedmiot zamówienia obejmuje realizacje następujących prac: a) prace rozbiórkowe, b) demontaż i montaż bramek kontroli dostępu i balustrad c) prace naprawcze tynku dekoracyjnego d) wykonanie izolacji przeciwwodnej schodów e) wykonanie okładzin granitowych schodów wraz z fugowaniem f) konserwacja nawierzchni schodów g) wykonanie remontu pomieszczenia pod schodami h) prace elektryczne. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wymagania wykonania i odbioru robót budowalnych określa niniejsza SIWZ, wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ oraz: Załącznik nr 5a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami: 1) Załącznik 1 do OPZ – Projekt budowlany remontu schodów wraz z załącznikami 2) Załącznik 2 do OPZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB) 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami technicznymi, bhp i ppoż., zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi standardami, przestrzegając jednocześnie przepisów organizacyjno-technicznych obowiązujących na terenie MIR-PIB ul. Kołłątaja 1 w Gdyni oraz w szczególności zgodnie z: 1) przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), 2) przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266). 6. Prace powodujące nadmierny hałas i zapylenie należy wykonywać po godzinach pracy Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 7. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami i na obszarze objętym oddziaływaniem w związku wykonywanymi robotami. 8. Roboty (pozycje) ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ilość tych robót do wykonania (przedmiar robót) Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ, zasad najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, opublikowanych norm. 9. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w 1 egz. dokumentacji powykonawczej zawierający m. in. następujące dokumenty: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby. 10. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia. Wizja będzie możliwa po uprzednim pisemnym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z Zamawiającym na adres: zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, (z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego nr: 45116022020000000061917907. 5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) nazwę Beneficjenta (zamawiającego); 3) nazwę Gwaranta lub Poręczyciela; 4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5) sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty, w przypadku, gdy Wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu umowy w terminach wynikających z umowy; b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6. Zamawiający w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powyżej nie dopuszcza aby w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego zabezpieczenia, w szczególności zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub bezpośredni sformułowań dotyczących: 1) przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; 2) notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych. 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust. 5. pkt. 5) lit. a) i b) powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3. powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ROZDZIALE VIII ust. 2. pkt. c) i d) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 12. Jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę kub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 14. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski 2. Na ofertę składają się: 1) formularz oferty - Załącznik nr 1, 2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1. niniejszej SIWZ, 3) pełnomocnictwa.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach