Przetargi.pl
Codzienny (od poniedziałku do piątku) dowóz i odwóz osób z niepełnosprawnościami do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie z miejscowości określonych jako trasy dowozu i odwozu stanowiących jednocześnie części zamówienia

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 464 929, , fax. 896 464 929
 • Data zamieszczenia: 2020-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie
  Grunwaldzka 19 A
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 464 929, , fax. 896 464 929
  REGON: 51040217500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroda.psoni.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Codzienny (od poniedziałku do piątku) dowóz i odwóz osób z niepełnosprawnościami do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie z miejscowości określonych jako trasy dowozu i odwozu stanowiących jednocześnie części zamówienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Codzienny (od poniedziałku do piątku) dowóz i odwóz osób z niepełnosprawnościami do placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie z miejscowości określonych jako trasy dowozu i odwozu stanowiących jednocześnie części zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1.1. dla części nr I – 1 590,40 zł 1.2. dla części nr II – 1 531,50 zł 1.3. dla części nr III – 2 020,70 zł 1.4. dla części nr IV – 1 081,00 zł 1.5. dla części nr V – 1 585,60 zł 1.6. dla części nr VI – 1 711,70 zł 1.7. dla części nr VII – 1 585,60 zł 1.8. dla części nr VII – 2 020,70 zł 1.9. dla części nr IX – 1 171,17 zł 1.10. dla części nr X – 1 261,26 zł 1.11. dla części nr XI – 2 020,70 zł 1.12. dla części nr XII – 1 711,70 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca podejmie się codziennego dowozu i odwozu osób z niepełnosprawnościami do placówek PSONI Koło w Ostródzie wg harmonogramu – czasowego na określonej/ych trasie/sach. 3.2.1 Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi transportowej samochodem Wykonawcy z odpowiednim wyposażeniem: a) Wykonawca zapewni w pojeździe, w którym wykonywać będzie usługi podnośnik lub podjazd dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednie dla nich mocowanie. W przypadku braku takiego wyposażenia, Zamawiają oczekuje pomocy ze strony kierowcy przy wsiadaniu, zajmowaniu miejsc i wysiadaniu osób z niepełnosprawnościami do i z pojazdu polegającej na podnoszeniu i przenoszeniu z wózka inwalidzkiego do samochodu i odwrotnie. b) Pojazd musi posiadać obowiązkowe badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). c) Wszystkie fotele w pojeździe muszą być wyposażony w pasy bezpieczeństwa, musi być sprawny techniczne pod każdym względem m. in. musi posiadać sprawna klimatyzację i ogrzewanie. 32.2 Opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami podczas transportu zapewnia Zamawiający.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach