Przetargi.pl
Certyfikowane kursy języka angielskiego dla 74 uczniów klas ósmych

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 662 88 88 , fax. 56 662 88 89
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Toruńskiego
  ul. Towarowa 4-6
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 662 88 88, fax. 56 662 88 89
  REGON: 871118684
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Certyfikowane kursy języka angielskiego dla 74 uczniów klas ósmych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są certyfikowane kursy języka angielskiego dla 74 uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Celem kursów jest umożliwienie uczestnikom zweryfikowania poziomu znajomości języka angielskiego, powtórzenie, uzupełnienie materiału, wiedzy i umiejętności przed egzaminem ósmoklasisty z zakresu danego stopnia zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Dzięki powyższym działaniom uczestnik będzie mógł przystąpić do egzaminu certyfikującego.Kurs ma obejmować 120 godzin na jedną grupę. Grupa docelowa to uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. W kursie ma wziąć udział łącznie 74 uczestników.Zamówienie obejmuje łącznie 13 grup: - SP nr 2 w Chełmży - 2 grupy, - SP nr 3 w Chełmży - 2 grupy, - SP nr 5 w Chełmży - 2 grupy, - SP w Kończewicach - 1 grupa, - SP w Zelgnie - 1 grupa, - SP w Grzywnie - 1 grupa, - SP w Złejwsi Wielkiej - 1 grupa, - SP w Górsku - 1 grupa, - SP w Rzęczkowie - 1 grupa, - SP w Przysieku - 1 grupa.Miejsce odbywania kursów to szkoły, w których uczniowie pobierają naukę (wymienione wyżej, łącznie 10 lokalizacji). Sale szkoleniowe zostaną użyczone nieodpłatnie przez Zamawiającego, wyposażone będą w stoliki, krzesła, ekran, rzutnik, tablica. Ilość osób w grupie powinna wynosić 5-7 uczniów.Kurs rozpocząć musi się testem znajomości języka angielskiego, a zakończyć egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na danym poziomie zaawansowania i wydaniem certyfikatu/zaświadczenia zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR – Common European Framework of Reference).Harmonogram zajęć ustalony będzie z poszczególnymi szkołami, zajęcia nie mogą kolidować z podstawowym planem zajęć. Zajęcia w ramach kursów odbywać mogą się także w soboty do godziny 12.00. Częstotliwość zajęć: minimum 2 x w tygodniu po 2 godziny (godzina = 45 minut).Zakres kursów musi być dostosowany do poziomu zaawansowania uczestników i przewidywać przygotowanie uczniów do egzaminu.Kursy muszą być prowadzone w formie stacjonarnej, chyba, że sytuacja pandemiczna nie pozwoli, wtedy zajęcia mogą odbywać się online, z możliwością dostępu do nich Zamawiającego. Prowadzenie zajęć w formie on-line musi być udokumentowane, np. poprzez materiały video z prowadzonych lekcji. Cena obejmować musi wszystkie koszty kursów łącznie z kosztami dojazdów lektorów do szkół, a także podręczniki i materiały dydaktyczne dla uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80580000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach