Przetargi.pl
Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (54) 414 40 00 , fax. (54) 414 42 57
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (54) 414 40 00, fax. (54) 414 42 57
  REGON: 91086691000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynku i zmianie sposobu użytkowania z funkcji budynek mieszkalny wielorodzinny na funkcję Centrum Wsparcia Społecznego we Włocławku, razem z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie „Centrum Wsparcia Społecznego przy ul. Brzeska/Piekarska”. Przedmiot zamówienia stanowi: 1) rozbudowa, przebudowa i nadbudowa oraz remont dwóch budynków razem ze zmianą sposobu ich użytkowania z funkcji mieszkalnej na centrum wsparcia społecznego, 2) wyburzenie wszystkich budowli poza dwoma głównymi budynkami, 3) remont istniejącego przyłącza wodociągowego, 4) remont istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 5) budowa instalacji kanalizacji deszczowej (sieć kanalizacji deszczowej z włączeniem w ulicę 3. Maja poza zakresem robót), 6) budowa zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, 7) wykonanie podjazdu do pomieszczenia gromadzenia odpadów, 8) wykonanie zagospodarowania terenu z wykonaniem małej architektury, 9) wyposażenie obiektów. W przebudowanym obiekcie powstanie 13 mieszkań dla osób niepełnosprawnych: ze względów ruchowych lub niewidzących i niedowidzących. UWAGA: W wyniku realizacji zamówienia powstanie czynny, wyposażony technologicznie i gotowy do użytkowania obiekt. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, opracowaną przez Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski z Włocławka oraz decyzją Prezydenta Miasta Włocławek nr 501/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku (znak sprawy: UA.AB.6740.777.2019) zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy. 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach