Przetargi.pl
Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 85-011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 481 600 , fax. 523 481 607
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
  ul. Śniadeckich 1
  85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 481 600, fax. 523 481 607
  REGON: 90458507000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.adm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie w 2020 roku okresowej rocznej i pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 zadania: Zadanie nr 1: * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych polegającej na ocenie: stanu technicznego elementów budynków i obiektów, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (mała architektura), instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. w części wspólnej oraz określenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej, w budynkach administrowanych przez Zamawiającego dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 1, a wymienionych w załączniku nr 6/1 do SIWZ (wykaz adresowy). Zadanie nr 2: * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych polegającej na ocenie: stanu technicznego elementów budynków i obiektów, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (mała architektura), instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. w części wspólnej oraz określenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej – w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2, a wymienionych w załączniku nr 6/2 do SIWZ (wykaz adresowy). * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a-b) ustawy Prawo budowlane, w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego, dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 2, a wymienionych w załączniku nr 6/2 do SIWZ (wykaz adresowy). Zadanie nr 3: * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych polegającej na ocenie: stanu technicznego elementów budynków i obiektów, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (mała architektura), instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. w części wspólnej oraz określenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej – w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3, a wymienionych w załączniku nr 6/3 do SIWZ (wykaz adresowy). * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a-b) ustawy Prawo budowlane, w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego, dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 3, a wymienionych w załączniku nr 6/3 do SIWZ (wykaz adresowy). * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej kontroli, o której mowa w art.62 ust.1 pkt.3) ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem instalacji gazowych i przewodów kominowych) dla budynku przy ul. Śląskiej 21 w Bydgoszczy. Zadanie nr 4: * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej pięcioletniej kontroli obiektów budowlanych polegającej na ocenie: stanu technicznego elementów budynków i obiektów, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (mała architektura), instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o. w części wspólnej oraz określenie przydatności do użytkowania obiektu budowlanego - zgodnie z art.62 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej – w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4, a wymienionych w załączniku nr 6/4 do SIWZ (wykaz adresowy). * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska – zgodnie z art.62 ust.1 pkt.1 lit. a-b) ustawy Prawo budowlane, w nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego, dotyczy Rejonu Obsługi Mieszkańców Nr 4, a wymienionych w załączniku nr 6/4 do SIWZ (wykaz adresowy). * polega na wykonaniu w 2020 roku okresowej kontroli, o której mowa w art.62 ust.1 pkt.3) ustawy Prawo budowlane (z wyłączeniem instalacji gazowych i przewodów kominowych) dla budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa swoich wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do Grupy Kapitałowej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt.23) ustawy: 7.2.1. wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.3 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru Zamawiającego (podstawa prawna: art. 24 ust.11 uPzp). UWAGA: wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej BIP ADM w dokumentacji tego postępowania wraz z informacją z otwarcia ofert. Oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.2.1 – 7.3.2.3 SIWZ: 7.4.1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.4.2. dokumenty, o których mowa w pkt.7.4.1. lit.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.7.4.1. lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.4.3. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.7.4.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt.7.4.2. stosuje się odpowiednio. Pozostałe dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 7.5.1. formularze cenowe (zgodne ze wzorem załącznika nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 do SIWZ) dla każdego zadania, na które Wykonawca składa swoją ofertę. Wykonawca nie jest zobowiązany składać formularzy cenowych dla zadań, co do których nie będzie przystępował. Brak w ofercie formularza cenowego dla zadania, na które Wykonawca złożył swoją ofertę skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy, gdyż nie jest to dokument, który podlega uzupełnieniu przez Wykonawcę w trybie art.26 ust.3 ustawy Pzp. 7.5.2. w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (art.22a uPzp) – wówczas składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt.6.5. SIWZ , do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 7.5.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 uPzp) zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), z którego będzie wynikać umocowanie do składania oświadczeń w imieniu wykonawców - należy dołączyć do oferty. 7.5.4. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy, należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Informacje dodatkowe: oświadczenia dotyczące „innych podmiotów", na których zasoby powołuje się wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu : 7.6.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt.7.1. SIWZ 7.6.2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, wszystkich dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt.7.3.2. niniejszej SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich przesłanek wykluczenia z postępowania. 7.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 7.7.1. w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.7.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt.1 i pkt.3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach