Przetargi.pl
Centralny plac zabaw w Szczecinku

Miasto Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78400 Szczecinek, Plac Wolności
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 714 126 , fax. 943 740 254
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Szczecinek
  Plac Wolności 13
  78400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 714 126, fax. 943 740 254
  REGON: 33092089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Centralny plac zabaw w Szczecinku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem zagospodarowania terenu wyposażenia Centralnego placu zabaw w Szczecinku, w zakresie: 1.1. dostawy i montażu urządzeń zabawowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SiWZ, 1.2. Przekazanie Zamawiającemu urządzeń do użytkowania po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 2. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą przykładowych wizualizacji urządzeń oraz opisu wymagań materiałowych i konstrukcyjnych. 3. urządzenia zabawowe , o których mowa w załączniku nr 1 do SiWZ muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat na zgodność z normami: PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Certyfikaty na zgodność z normami wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej przed wbudowaniem urządzeń.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy; 2. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie pełnomocnictwa do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy, w przypadku ustanowienia pełnomocnika; 3. Oryginał dokumentu wniesienia wadium lub kopia przelewu bankowego; 4. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 5. certyfikaty na zgodność z normami - zalecane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach