Przetargi.pl
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz

MIASTO PRZASNYSZ ogłasza przetarg

 • Adres: 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 756 49 00 , fax. 29 756 49 39
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO PRZASNYSZ
  ul. Jana Kilińskiego 2
  06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie
  tel. 29 756 49 00, fax. 29 756 49 39
  REGON: 550667876
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przasnysz.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Przasnysz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi związane z całorocznym utrzymaniem czystości i porządkuna terenie miasta Przasnysz.Zakres usług obejmuje:1) zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Przasnysz, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza,2) letnie utrzymanie dróg na terenie Miasta Przasnysz, dla których zarządcą jest BurmistrzPrzasnysza,3) bieżące utrzymanie czystości i porządku terenów na obszarze Miasta Przasnysz,4) wykonanie prac pozostałych zlecanych przez Zamawiającego, związanych z utrzymaniemczystości terenów na obszarze Miasta Przasnysz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).Wadium może być wniesione w formach :a) pieniądzu - przelew na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w PrzasnyszuNR RACHUNKU: 79 8924 0007 0008 0080 2001 0002b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2022 r. poz. 2080).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, potwierdzający spełnienie następujących warunków:I. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresieII. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:1. aktualną na dzień składania ofert decyzję starosty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady zezwalająca na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie transportu odpadów zakwalifikowanych do:1) grupy „20” – odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, tj. odpady sklasyfikowane do podgrupy: „20 02” – odpady z ogrodów i parków (w tym cmentarzy), o kodach 20 02 01, 20 02 02; podgrupy „20 03” – inne odpady komunalne, o kodach: 20 03 01, 20 03 03, 20 03 07, 20 03 99;2) grupy „16” – odpady nieujęte w innych grupach, tj.: odpady sklasyfikowane do: podgrupy „16 81” – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodzie 16 81 02;3) grupy „15” – odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach, tj. odpady sklasyfikowane do: podgrupy „15 01” – odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09.2. aktualne na dzień składania ofert zaświadczenie Burmistrza Przasnysza o wpisie do ewidencji działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, potwierdzające odbieranie odpadów o kodach:20 03 01 – niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placóww rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, 1549 i 1768),III. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie określa wymagań w tym zakresieIV. zdolności technicznej lub zawodowej:1. doświadczenie Wykonawcy:Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat poprzedzających datę składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył).1) co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie jezdni i chodników na terenie miast w obszarze zabudowanym o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż 300000,00 zł bruttoi2) co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem letnie utrzymanie jezdni i chodników, w tym zamiatanie ulic, na terenie miast w obszarze zabudowanym o łącznej wartości świadczonych usług nie mniejszej niż 200 000,00 zł bruttolub3) co najmniej 1 usługę obejmującą swoim zakresem usługę zimowego i letniego utrzymania jezdni i chodników na terenie miast w obszarze zabudowanym, gdzie:a) w zakresie zimowego utrzymania jezdni i chodników na terenie miast w obszarze zabudowanym łączna wartość świadczonych usług jest nie mniejsza niż 300 000,00 zł bruttob) w zakresie letniego utrzymania jezdni i chodników, w tym zamiatanie ulic, na terenie miast w obszarze zabudowanym łączna wartość świadczonych usług jest nie mniejsza niż 200 000,00 zł brutto.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia powyższy warunek spełniają łącznie. [Łącznie] należy interpretować w ten sposób, że każdy z wykonawców może wykazać się realizacją wymaganych zadań, a wykazanie się tą umiejętnością przez jednego z wykonawców zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Sformułowania [łącznie] nie należy utożsamiać z sumowaniem rodzajów i wartości drobnych zamówień nie przekraczających minimalnego progu określonego w opisie warunku.2. odpowiedni potencjał technicznyWykonawca dysponuje lub będzie dysponował (posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) niżej wymienionymi jednostkami podstawowego sprzętu i jednostkami transportowymi:piaskarki , pługopiaskarki z nośnikami - min. 2 jednostkinośniki + pługi - min. 1 jednostkaspycharko/ładowarka - min. 1 jednostkasamochód o ładowności do 10 t. - min. 1 jednostkazamiatarka mechaniczna z możliwością czyszczenia na mokro - min. 1 jednostkazamiatarka chodnikowa z możliwością zamiatania na mokro - min. 1 jednostkaśmieciarka do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych i pojemników naodchody zwierzęce - min. 1 jednostkasamochód o DMC do 3,5 t. - min. 1 jednostka3. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca skieruje do wykonanie prac związanych z realizacją zamówienia osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do zakresu prac, jakie zostaną im powierzone.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach