Przetargi.pl
BZP/PN/169/2014 - Dostawa fabrycznie nowych stanowisk do testowania elementów optoelektronicznych dla zastosowań czujnikowych i telekomunikacyjnych na potrzeby CLW PL

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/169/2014 - Dostawa fabrycznie nowych stanowisk do testowania elementów optoelektronicznych dla zastosowań czujnikowych i telekomunikacyjnych na potrzeby CLW PL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa fabrycznie nowych stanowisk do testowania elementów optoelektronicznych dla zastosowań czujnikowych i telekomunikacyjnych na potrzeby CLW PL, zadanie od 1 do 3, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ W ramach realizacji projektu Centralne Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POPW.01.03.00-06-001/11 zawartej pomiędzy Politechniką Lubelską a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, przewidziano do realizacji zakup następującej aparatury: Zadanie 1: Dostawa fabrycznie nowego zestawu do zadawania temperatury, Zadanie 2: Dostawa fabrycznie nowego zestawu do zadawania ciśnienia i kalibracji czujników ciśnienia, Zadanie 3: Dostawa fabrycznie nowego zestawu elementów światłowodowych (cyrkulatory i siatki Bragga). Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach