Przetargi.pl
Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. (81) 445 41 59 , fax. (81) 445 41 63
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Al. Racławickie 14 14
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. (81) 445 41 59, fax. (81) 445 41 63
  REGON: 00051406400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Kościelna szkoła wyższa o pełnych prawach publicznych szkół wyższych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: w częściach 1 -3 dostawa wraz z wniesieniem / w części 4 dostawa wraz z wniesieniem, instalacją i montażem fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. 2. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wymagań Zamawiającego dotyczących aparatury składającej się na przedmiot zamówienia został zawarty w Załącznikach nr 1.1-1.4 do SIWZ. 3. Dostawa wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia będzie realizowana transportem własnym Wykonawcy do pomieszczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: Dla części 1: Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin sala C-509 Dla części 2: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14. Dla części 3: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 2.14. Dla części 4: Budynek Biotechnologii KUL, ul. Konstantynów 1I, 20-708 Lublin sala 106. 4. W zakresie przedmiotu zamówienia wymagane są: 1) Dostawa sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowanego na konferencjach lub imprezach targowych (bez śladów użytkowania) w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę handlową oraz nazwę i adres producenta. Dostarczony produkt ma być wolny od wad, nowy i spełniający obowiązujące wymagania i normy jakościowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach nr 1.1-1.4 do SIWZ. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia normami polskimi i europejskimi. 3) Zabezpieczenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia na czas przewozu, dostarczenie go własnym staraniem, na koszt oraz ryzyko Wykonawcy. 4) Dostarczenie parafowanych i ostemplowanych kart gwarancyjnych przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia dostarczonego w sposób niewłaściwy, w uszkodzonym opakowaniu lub w przypadku, gdy uszkodzony jest przedmiot zamówienia lub, gdy przedmiot zamówienia i jego jakość są niezgodne z opisem zawartym w umowie. 6. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia innego niż był zatwierdzony lub w przypadku nienależytej jakości, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na własny koszt na przedmiot zamówienia opisany w załącznikach nr 1.1-1.4 do SIWZ w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia pisemnej reklamacji. Termin na złożenie reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o niezgodnościach w przedmiocie zamówienia, o których mowa wyżej. 7. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny i płatny serwis pogwarancyjny obejmujący przedmiot zamówienia. Wymagane jest wskazanie w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną danych teleadresowych (nazwa, adres, telefon, faks, e-mail) firmy lub (jeśli jest ich więcej) firm serwisowych świadczących usługi gwarancyjne. 8. Wykonawca zapewni wymagane minimalne terminy gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty dostawy przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 9. Wykonawca w okresie objętym gwarancją zapewni następujące usługi: 1. w przypadku wystąpienia wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół, w którym zostanie podana przyczyna niesprawności przedmiotu umowy. Wykonawca na własny koszt dokona naprawy przedmiotu umowy lub wymiany wadliwego przedmiotu umowy na przedmiot umowy wolny od wad w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia przedmiotu umowy. 2. w okresie objętym gwarancją wszelkie koszty związane z dojazdem przedstawicieli Wykonawcy do i z miejsca użytkowania przedmiotu umowy przez przedstawicieli Zamawiającego ponosi Wykonawca. 3. w przypadku wystąpienia konieczności naprawy przedmiotu umowy poza miejscem jego użytkowania, koszty transportu do miejsca, w którym nastąpi naprawa i zwrotu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 4. trzykrotna naprawa podzespołu w okresie gwarancji powoduje, że Wykonawca wymieni podzespół na nowy o równoważnych parametrach. W przypadku wymiany podzespołu na nowy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę rozpoczyna bieg na nowo od daty jego wymiany. 5. w przypadku wymiany rzeczy na wolną od wad termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeśli naprawiona została część, gwarancja biegnie na nowo odpowiednio do wymienionej części. 10. Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim, paszport techniczny, specyfikację techniczną, dokument określający warunki konserwacji dostarczonego przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy wymagane są w formularzu Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną, w pozostałych przypadkach na ewentualne żądanie Zamawiającego. DOTYCZY CZĘŚCI 4: Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, oraz inne dokumenty o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną - Załączniku nr 1.4 do SIWZ. 11. DOTYCZY CZĘŚCI 4:Bezpośrednio po dokonanej instalacji i przetestowaniu przedmiotu zamówienia uprawniony przedstawiciel Wykonawcy w ustalonym przez obie Strony terminie przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego . 12. Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. 13. Oferty proponujące asortyment o odmiennych, niższych od wymaganych parametrów zostaną odrzucone. 14. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Zamawiający żąda określenia ceny w walucie PLN. Wykonawca, którego walutą rozliczeniową jest waluta inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach