Przetargi.pl
BZP/PN/16/2016 Dostawa specjalistycznej stacji meteorologicznej - mobilnego systemu do rejestracji parametrów środowiskowych z pomiarem parametrów oddziaływania wiatru w ramach realizacji projektu Model oceny ryzyka wystąpień katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych

Politechnika Lubelska ogłasza przetarg

 • Adres: 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5384633 , fax. 081 5384372
 • Data zamieszczenia: 2016-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Lubelska
  ul. Nadbystrzycka 38D 38D
  20-618 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5384633, fax. 081 5384372
  REGON: 00000172600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BZP/PN/16/2016 Dostawa specjalistycznej stacji meteorologicznej - mobilnego systemu do rejestracji parametrów środowiskowych z pomiarem parametrów oddziaływania wiatru w ramach realizacji projektu Model oceny ryzyka wystąpień katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa specjalistycznej stacji meteorologicznej - mobilnego systemu do rejestracji parametrów środowiskowych z pomiarem parametrów oddziaływania wiatru w ramach realizacji projektu Model oceny ryzyka wystąpień katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Zamówienie poniżej progów unijnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pollub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach