Przetargi.pl
„Budynek Urzędu Gminy Niedźwiedź – Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową”

Gmina Niedźwiedź ogłasza przetarg

 • Adres: 34-735 Niedźwiedź, Niedźwiedź
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 33 12 760, , fax. 183 317 057
 • Data zamieszczenia: 2020-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedźwiedź
  Niedźwiedź 233
  34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie
  tel. 18 33 12 760, , fax. 183 317 057
  REGON: 49189253500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niedzwiedz.iap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budynek Urzędu Gminy Niedźwiedź – Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji wraz z rozbudową i przebudową budynku Urzędu Gminy Niedźwiedź Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace: • Wymianę stolarki zewnętrznej • Izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych przy kotłowni • Izolację fundamentów • Termomodernizację ścian zewnętrznych • Izolację termiczną kominów • Izolację termiczna stropu nad piwnicą od spodu • Izolację termiczna dachu • Wymianę orynnowania • Wymianę i montaż parapetów wewnętrznych • Remont krat okiennych • Odtworzenie chodnika • Fotowoltaika montaż i uruchomienie urządzeń • Wymianę opraw oświetleniowych • Roboty towarzyszące, rusztowania i zabezpieczenia • Instalację klimatyzacji na zewnątrz budynku • Modernizację I piętra • Modernizację wejścia głównego • Modernizację dachu i elewacji • Wymiana stolarki zewnętrznej pozostała • Klimatyzacja wewnętrzna • Poddasze – uzupełnienie docieplenia • Przebudowa poddasza • Przebudowa II piętra • Przebudowa I pietra pozostała część • Przebudowa parteru • Roboty budowlane dodatkowe • Instalacje elektryczne • Instalacje sanitarne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera całość dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ (projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca wnosi wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 0/100 ) w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu – wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: (BS w Mszanie Dolnej o/Niedźwiedź 09 8808 0060 0020 0200 1153 0023) z opisem WADIUM – PRZETARG UG 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium w pieniądzu zostanie uznane za wniesione w terminie, jeśli do upływu terminu składania ofert środki pieniężne zostaną zaksięgowane na rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w postaci dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.2) - 9.1.5) SIWZ, należy dołączyć do oferty. 3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 4. Oferta wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie odrzucona. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, którego oferta została wybrana: ­ odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, ­ nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, 3) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zamawiający zwraca wadium: 1) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli wykonawca ten wniósł zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach